• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zgłoszenie instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

NAZWA SPRAWY:

Zgłoszenie instalacji wprowadzających gazy lub pyły do powietrza, z których emisja nie wymaga pozwolenia.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 – 200 Bełżyce.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw w formie decyzji.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko powinno zawierać:

 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 • rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
 • czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godzin),
 • wielkość i rodzaj emisji,
 • opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
 • informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.


W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, zgłoszenie powinno zawierać także informacje o:

 • sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności);
 • numerze REGON prowadzącego instalację;
 • nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW;
 • rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
 • rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 są zróżnicowane standardy emisyjne;
 • obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych;
 • dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.;
 • przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.


W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:

 • z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później niż w dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,
 • z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku
  - do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.

Do zgłoszenia należy załączyć:

 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,
 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
 • pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby.

 

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:

 • 30 dni od dnia zgłoszenia.

Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

OPŁATY:

 • Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia 120 zł. Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Bełżycach lub bezgotówkowo na konto 47 8685 0001 0020 1902 2000 0010
  Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce, tytułem: opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia.
 • Opłata skarbowa 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika. Opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Bełżycach lub bezgotówkowo na konto 47 8685 0001 0020 1902 2000 0010
  Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie o/Bełżyce, tytułem: opłata skarbowa za pełnomocnictwo.

ODWOŁANIE:
W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji, odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję (tj. Burmistrza Bełżyc). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

DO POBRANIA:

PODSTAWA PRAWNA:

 • Art. 152, art. 153 ust. 1 i art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 880),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia  (Dz. U. Nr 130, poz. 881,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.)

INFORMACJE DODATKOWE:

Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018r., poz. 799).

Rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia organowi ochrony środowiska określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. nr 130 poz. 880).

 • Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami jest Burmistrz Bełżyc.
 • Prowadzący ww. instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.
 • Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
 • Organ może w drodze decyzji ustalić wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga zezwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony środowiska.

Prowadzący instalacje podlegającą zgłoszeniu jest obowiązany:

1) przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o:

- rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,

- zakończeniu eksploatacji instalacji,

- zmianie w zakresie danych, o których mowa w art. 152 ust. 2 Ustawy Prawo ochrony środowiska.

2) dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany.

Informacje, o których mowa w pkt 1) należy przedłożyć organowi ochrony środowiska w terminie 14 dni odpowiednio od dnia:

- rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,

- zakończenia eksploatacji instalacji,

- zmiany w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska. Informacje zawarte w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 152 ust. 1 i ust. 6 pkt. 2 ww. ustawy oraz informacje, o których mowa w ust. 6 pkt. 1, prowadzący instalację, objętą obowiązkiem zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych, przedkłada także państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

 

 

 

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 577 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates