• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Szacowania szkód łowieckich

W związku z nowelizacja przepisów w zakresie szacowania szkód powodowanych przez zwierzynę łowną, Burmistrz Bełżyc informuje, że zgodnie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie, od dnia 23 sierpnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, oraz przy wykonywaniu polowania w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.

Zgodnie z wytycznymi  ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera
w szczególności:

 1. imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
 2. wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
 3. wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich - w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Bełżyce – zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

1) przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego;
2) przedstawiciela dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

W związku z powyższym należy pamiętać, że po nowelizacji ustawy:

 • wnioski o szacowanie należy składać do dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich na terenie gminy Bełżyce,
 • oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku,
 • dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia o terminie dokonania oględzin właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego nie później niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku,
 • szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy, a w przypadkach szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku,
 • o terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.
 • niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

 

W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez ww. gatunki zwierząt łownych na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich. W imieniu Skarbu Państwa odszkodowania wypłacane są przez właściwy terytorialnie zarząd województwa. W odniesieniu do zwierząt łownych objętych całoroczną ochroną (obecnie łoś) szacowanie szkód i wypłacanie odszkodowań na terenie obwodów łowieckich leśnych prowadzi Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, natomiast na terenie obwodów łowieckich polnych i na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowania wypłaca zarząd województwa.

KOŁA ŁOWIECKIE na terenie gminy Bełżyce, dane kontaktowe do zgłaszania szkód:

 1. Koło Łowieckie Nr 34 ,,ORZEŁ”, w Niedrzwicy Dużej, ul. Lubelska 14, 24-220 Niedrzwica Duża – obwód nr 195
 2. Koło łowieckie Nr 75 ,,Darz Bór” we Franciszkowie, ul. A. Mickiewicza 36, 23-100 Bychawa – obwód  213
 3. Koło łowieckie Nr 69 „BAŻANT” w Bełżycach, ul. Zamenhofa 143, 20-453 Lublin – obwód nr 178 i 196
 4. Koło łowieckie Nr 43 „Sarenka-Matczyn”, ul. Żulińskiego 23, 20-706 Lublin – obwód 179 i 197

Do pobrania:

Wniosek szacowanie szkód łowieckich. (otwórz>>)

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates