• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

NAZWA SPRAWY:
Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie:

 • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 - 200 Bełżyce.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Patrycja Grzegorczyk Tel. 81 516-27-38 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie zezwolenia w formie decyzji na świadczenie w/w usług. Fakt nie spełnienia wymogów formalnych wniosku stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie wydania zezwolenia.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
b) określenie przedmiotu i obszaru działalności,
c) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
d) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
e) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
f) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć:

 1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z obowiązkiem zawarcia klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 2. Opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań, uwzględniający wymagania dotyczące pojazdów oraz bazy transportowej.
 3. Kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej.
 4. Kserokopia dowodów rejestracyjnych samochodów i pojazdów, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności na terenie Miasta i Gminy Bełżyce.
 5. Dokument potwierdzający miejsce parkowania samochodów (stwierdzający prawo do zajmowanego terenu).
 6. Dokument potwierdzający wykonanie mycia i dezynfekcji sprzętu (np. kserokopia umowy).
 7. Dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
 8. Oświadczenie, że samochód asenizacyjny spełnia wymagania techniczne określone w przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 poz.1260) oraz odpowiada warunkom technicznym zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617).
 9. Oryginał lub uwierzytelniona kopia potwierdzająca dokonanie opłaty skarbowej.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Do 30 dni.

OPŁATY:
Za zezwolenie – 107 zł. Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, zapłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu lub na konto tego organu tj.: Bank Spółdzielczy w Bychawie - Filia w Bełżycach 47 8685 0001 0020 1902 2000 0010.

ODWOŁANIE:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję (tj. Burmistrza Bełżyc). Odwołanie składa się w sekretariacie (pok. Nr 22) Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 – 200 Bełżyce. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni id dnia doręczenia decyzji stronie.

DO POBRANIA:

Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bełżyce. ( otwórz.doc>> )

Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bełżyce. ( otwórz.pdf>> )

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 poz.1289)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299)

 

INFORMACJE DODATKOWE:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Miejskim w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 – 200 Bełżyce.
2. Burmistrz Bełżyc może odmówić wydania zezwolenia w przypadku gdy:
a) zamierzony sposób gospodarowania nieczystościami ciekłymi jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi,
b) mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska,
c) przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
3. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Bełżyc wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.
4. Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 63 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates