• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew

NAZWA SPRAWY:
Zgłaszanie zamiaru usunięcia drzew

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej – I piętro, pokój nr 12

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Anna Madejczyk Tel. (81) 516-27-38 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Właściciel nieruchomości (osoba fizyczna) obowiązany jest dokonać zgłoszenia, zamiaru usunięcia drzewa/drzew, (które rosną na nieruchomości stanowiącej jego własność i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej) jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

a)   80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
b)  65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c)    50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W terminie 21 dni od dnia dostarczenia do tut. Organu zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew,  Organ przeprowadza oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew, podczas których ustala gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5cm. Z oględzin sporządzany jest protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia)

W przypadku uznania zasadności organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni. Wydanie powyższej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę.

WYMAGANE DOKUMENTY:

Zgłoszenie zgodnie z art. 83f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2017, poz. 1074) ma zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości;
 • Zgodę współwłaściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana,
 • Rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa/drzew na nieruchomości.

W przypadku jeśli zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa nie będzie zawierało wszystkich elementów Organ nałoży (w drodze postanowienia) obowiązek jego uzupełnienia w ciągu 7 dni (na podstawie art. 83f ust. 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.). Nieuzupełnienie braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia spowoduje wniesienie sprzeciwu zamiaru usunięcia drzew.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE

Organ przyjmujący zgłoszenie przeprowadza oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru ich usunięcia, podczas których ustala gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5cm. Z oględzin sporządzany jest protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia)

OPŁATY:

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ  w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa  złożony zostanie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

KARY:

Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

ODWOŁANIE:

Na postanowienie w sprawie usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie.
Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Urzędu Miejskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

DO POBRANIA:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew/drzewa (otwórz doc. >>)

Zgoda współwłaściciela na usunięcie drzewa/drzew z terenu nieruchomości stanowiącej wspólną własność (otwórz doc. >>)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew (otwórz doc. >>)

PODSTAWA PRAWNA:

Podstawa prawna dotycząca zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa -  art. 83f  ust. 4-20 wprowadzony art. 1 pkt 3b ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017r. poz. 1074).


INFORMACJE DODATKOWE:

Organ może, przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
Uwaga: Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.

Organ wnosi sprzeciw do zamiaru usunięcia drzewa w przypadku gdy:
a) zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na jego usunięcie,
b) wnioskodawca nie uzupełni zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia.

Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:

a) drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami tego planu

b) drzewo zlokalizowane jest na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

c) drzewo usytuowane jest na terenach objętych formami przyrody lub objętym jedną z form ochrony, tj. w parku narodowym, w parku krajobrazowym, w rezerwacie przyrody, na obszarze chronionego krajobrazu lub na obszarze Natura 2000,

d) w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów  uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.


Uwaga. Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu.

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 153 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates