• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Rekrutacja - Klasa I szkoły podstawowej

REKRUTACJA - Klasa I szkoły podstawowej

PRZYJĘCIE DZIECKA MIESZKAJĄCEGO W OBWODZIE SZKOŁY

Do klasy pierwszej bezwarunkowo przyjmowane są dzieci zamieszkujące w obwodzie tej szkoły, tzw. przyjęcie z urzędu.

PRZYJĘCIE DZIECKA MIESZKAJĄCEGO POZA OBWODEM SZKOŁY

* (Dz. U. 2016 poz. 35)

Art. 7. Dziecko, które w latach szkolnych 2015/2016–2018/2019 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy I tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, z zastrzeżeniem art. 8.

* Określa się następujące kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy  pierwszej  szkoły  podstawowej,  dysponującej  wolnymi  miejscami,  dla  kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz liczbę punktów za te kryteria:

1) realizacja obowiązku szkolnego przez starsze  rodzeństwo kandydata w szkole podstawowej, do której o przyjęcie wnioskuje kandydat - 3 punkty,

2) praca zawodowa lub nauka rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w trybie dziennym:

a) oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko – 4 punkty,

b) jedno z rodziców – 2 punkty.

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych w etapie uzupełniającym stanowią załączniki do Uchwały Nr XVIII/99/16 Rady Miejskiej w Bełżycach.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 Burmistrza Bełżyc z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w  roku szkolnym 2016/2017 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce. (otwórz>>)

Uchwała Nr XVIII/99/16 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce. (otwórz>>)

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 124 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates