• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Rekrutacja - przedszkole publiczne, oddziały przedszkolne przy szkole podstawowej, inne formy wychowania przedszkolnego

REKRUTACJA

Przedszkole publiczne, oddział przedszkolny przy szkole podstawowej, inne formy wychowania przedszkolnego

ETAP I - Kryteria wg ustawy o systemie oświaty

(Dz. U. 2015 poz. 2156)

Art. 20c.

1. Do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

Informacja nt. dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych w pierwszym etapie dostępna jest w przedszkolu oraz szkołach podstawowych, przy których funkcjonują oddziały przedszkolne oraz punkty przedszkolne.

 

ETAP UZUPEŁNIAJĄCY

Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce:

 

1) realizacja przez rodzeństwo kandydata wychowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, innej formie wychowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego w szkole podstawowej, na terenie której znajduje się  przedszkole, oddział przedszkolny lub inna forma wychowania przedszkolnego, do której o przyjęcie wnioskuje kandydat – 2 punkty,

2) praca zawodowa lub nauka rodziców (prawnych opiekunów) kandydata w trybie dziennym:

a) oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący dziecko – 4 punkty,

b) jedno z rodziców – 2 punkty,

3) liczba godzin dziennego pobytu kandydata w przedszkolu, oddziale przedszkolnym, deklarowana we wniosku o przyjęcie – za każdą godzinę ponad 5 godzin – 1 punkt,

 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych w etapie uzupełniającym stanowią załączniki do Uchwały Nr XVIII/99/16 Rady Miejskiej w Bełżycach.

 

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 Burmistrza Bełżyc z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w  roku szkolnym 2016/2017 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce. (otwórz>>)

Uchwała Nr XVIII/99/16 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 09 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce. (otwórz>>)

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 76 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates