• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zrealizowane projekty

Gmina Bełżyce / Ośrodek Pomocy
w Bełżycach realizuje pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy,
w ramach projektu pn.

” Kompleksowe formy reintegracji społeczno – zawodowej
w środowisku lokalnym”,

 

w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej,

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Okres realizacji projektu od: 01.12.2013r do 31.08.2014r.

 

Celem projektu jest :

- uzyskanie w gminie synergii działań instytucji odpowiedzialnych za realizację zadań reintegracji społeczno – zawodowej grup osób wykluczonych społecznie, wzmacniającej jakość i efektywność świadczonych usług, poprzez stworzenie Modelu Lokalnej Współpracy (MLW)

- wzrost poziomu współpracy pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za pomoc i reintegrację społeczną a publicznymi służbami zatrudnienia na obszarze gminy, poprzez stworzenie MLW wraz z utworzeniem Regionalnych Platform Współpracy (RPW),jako partnerów dla samorządu terytorialnego na szczeblu powiatu i województwa

- wzrost świadomości społecznej w zakresie synergicznego działania wszystkich instytucji odpowiedzialnych za aktywizację społeczno – zawodową na obszarze gminy, poprzez promowanie dobrych praktyk, a także organizację kampanii informacyjno – promocyjnej.

 

Uczestnikami projektu są:

- instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy

- pracownicy administracji publicznej działającej bezpośrednio w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Projekt systemowy "Kompleksowe formy reintegracji społeczno - zawodowej w środowisku lokalnym"


Pilotaż Modelu Lokalnej Współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

„Poprawa i uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w dolinie rzeki Krężniczanki”


Opis i cele projektu:

Niewystarczający poziom skanalizowania i zwodociągowania terenu gminy Bełżyce jest przyczyną wielu zagrożeń dla środowiska naturalnego, które wynikają z niekontrolowanego zrzutu ścieków. Na terenie nieskanalizowanym zdarzają się przypadki, kiedy to ścieki surowe odprowadzane są do środowiska bez ich uprzedniego oczyszczenia (w tym wypompowywanie szamb na teren pól uprawnych). Sieć kanalizacyjna, długości 11 km, obejmuje jedynie część miasta Bełżyce, natomiast obszary wiejskie, w tym Krężnica Okrągła, są pozbawione zbiorczej kanalizacji sanitarnej (wyjątkiem jest osiedle komunalne w Babinie). Poziom rozwoju sieci wodociągowej w Gminie Bełżyce jest zdecydowanie niższy od analogicznego wskaźnika dla powiatu lubelskiego i województwa lubelskiego. Nieco lepiej, na tle reszty powiatu lubelskiego, prezentuje się w Gminie Bełżyce stopień zaawansowania rozwoju sieci kanalizacyjnej, trzykrotnie wyższy niż w przypadku powiatu ogółem. Mimo to dostrzegalna jest jednak spora dysproporcja rozwoju sieci w Gminie, w stosunku do średniej dla województwa lubelskiego. Większość mieszkańców Gminy, którzy nie dysponują przyłączem do sieci kanalizacji sanitarnej, korzysta ze zbiorników bezodpływowych – szamb. Stan techniczny części z nich jest zły lub niezadowalający. Niektóre z wykorzystywanych zbiorników nie posiadają dna, stąd ich szczelność jest wysoce zawodna. Najlepszym możliwym rozwiązaniem jest przyłączenie mieszkańców do gminnej sieci kanalizacyjnej i likwidacja nieszczelnych szamb. Tolerowanie istniejącego stanu rzeczy powodować będzie ustawiczne zanieczyszczanie wód podziemnych i powierzchniowych, w tym rzeki Krężniczanki.

Aktualny dobowy przepływ istniejącej oczyszczalni waha się w granicach 800 m³/d. Pracuje jeden (stary) rów biologiczny wymagający natychmiastowego remontu. Obecna średnia dobowa przepustowość oczyszczalni (z uwzględnieniem nie działającego rowu biologicznego) wynosi 1500 m³/d. Drugi (nowy) rów biologiczny, wg ekspertyzy wykonanej w 1998 roku przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STRUCTUM" w Lublinie wykazuje wady konstrukcyjne i materiałowe. Z tego powodu, jak również z powodu wielkości przepływu rów ten wyłączony jest z eksploatacji. Zidentyfikowane problemy, do których rozwiązania zrealizowany projekt przyczyni się bezpośrednio i pośrednio to przede wszystkim:

 • słabe uzbrojenie w infrastrukturę techniczną w gminie: konieczna jest budowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,
 • niewystarczający poziom skanalizowania i zwodociągowania gminy,
 • zły stan techniczny istniejącej oczyszczalni ścieków,
 • zanieczyszczenie środowiska, w szczególności gleby i wód gruntowych.

Projekt wpisuje się w priorytet 3 Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 „Poprawa atrakcyjności i spójności terytorialnej województwa lubelskiego” cel 3.2 „Zachowanie i wzmacnianie różnorodności przyrodniczej, krajobrazowej i kulturowej Lubelszczyzny”.

Cel obejmuje poprawę jakości wód (w tym: poprzez budowę i modernizację oczyszczalni i systemów kanalizacyjnych, wsparcie powstawania przydomowych oczyszczalni ścieków, ochrona przed zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych) oraz celu 3.4: „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich”. Projekt spełnia również założenia „Planu Ochrony Środowiska dla Województwa Lubelskiego”. Projekt mieści się również w celach Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 priorytet 2 „Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej punkt E Infrastruktura ochrony środowiska. Istnieje zbieżność z celami Strategii Rozwoju Powiatu Lubelskiego na lata 2007-2015 oraz celami Strategii Rozwoju Gminy Bełżyce.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej, mająca na celu odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych oraz doprowadzenie wody bieżącej z i do gospodarstw domowych położonych w miejscowości Bełżyce ul. Kościuszki, Wzgórze, Kopernika i Krężnicy Okrągłej. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej w Bełżycach oczyszczalni ścieków, której modernizacja i rozbudowa jest elementem niniejszego projektu

W ramach projektowanego zadania inwestycyjnego wykonane zostaną przyłącza wodociągowe do poszczególnych gospodarstw zakończone wodomierzem i punktem czerpalnym lub połączeniem z istniejącą instalacją Przepompownie zostaną wykonane i zmontowane w całości jako kompletne urządzenia przez producenta. Obudowy pompowni stanowiące jednocześnie zbiornik ścieków wykonane będą z gotowych elementów polimerobetonowych i wyposażone będą w niezbędną automatykę.

Proponowany zakres modernizacji oczyszczalni zakłada uzyskanie w pełni nowoczesnego obiektu przy możliwie minimalnych nakładach finansowych oraz maksymalne wykorzystanie istniejących obiektów oraz pełną automatyzacje pracy oczyszczalni.

Przewidziano następujące prace modernizacyjne:

 • budowa pomieszczenia dla kraty Hubera i piaskownika pionowego,
 • przebudowa rowu biologicznego,
 • przebudowa pompowni ścieków surowych,
 • remont dróg wewnętrznych,
 • budowa komory pomiarowej,
 • instalacja prasy taśmowej,
 • stacja zlewna,
 • automatyka i aparatura kontrolno-pomiarowa,
 • modernizacja osadnika wtórnego,
 • instalacja elektryczna,
 • rurociągi międzyobiektowe.

W wyniku modernizacji obiektu zwiększeniu ulegnie średnia dobowa przepustowość oczyszczalni - z 1500 do 1700 m3/d. Modernizacja oczyszczalni ścieków będzie realizowana w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy. Produktami projektu będą:

 • dwa bezpośrednio utworzone nowe miejsca pracy
 • wybudowana sieć wodociągowa o dł. 17,08 km,
 • wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 32,96 km,
 • wybudowane przepompownie ścieków – 6 szt.,
 • zmodernizowana oczyszczalnia ścieków – 1 szt.,
 • wzrost przepustowości oczyszczalni ścieków – z 1500 m3/dobę do 1700 m3/dobę.

Cele i efekty społeczno-gospodarcze projektu.

Celem projektu jest poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska poprzez ograniczanie zanieczyszczeń wód i gleby oraz ochrona naturalnych ekosystemów. Z punktu widzenia społecznego niezwykle istotna jest poprawa poziomu społecznego i gospodarczego gminy oraz stanu środowiska naturalnego.

Do celów bezpośrednich Projektu należy natomiast zaliczyć:

 • zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków, w wyniku jej modernizacji,
 • poprawa jakości wody rzeki Bystrzycy - ochrona zdrowa m. Lublina,
 • dostosowanie stanu infrastruktury technicznej do potrzeb użytkowników,
 • ograniczenie niekontrolowanego poboru wód na skutek wykorzystywania ujęć lokalnych,
 • ograniczenie niekontrolowanego zrzutu ścieków sanitarnych do odbiorników,
 • zapewnienie ciągłego dostępu do wody pitnej o odpowiednich parametrach jakościowych dla osób przebywających w miejscowości Bełżyce,
 • poprawa warunków życia mieszkańców.

Rezultatem projektu będzie:

 • przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) - 2 szt. w 2013 roku.
 • liczba osób podłączonych do sieci wodociągowej będącej przedmiotem projektu – wzrost z 6873 w 2009 roku do 8425 osób w 2013 roku.
 • liczba osób podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej będącej przedmiotem projektu – wzrost z 5222 w 2009 r., do 6918 osób w 2013 r.
 • liczba osób obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków – wzrost z 5222 w 2009 r., do 6918 osób w 2013 roku.

Projekt ma pozytywny wpływ na politykę równych szans w odniesieniu do wyrównywania dysproporcji między obszarami miejskimi i wiejskimi w zakresie wyposażenia w niezbędną infrastrukturę techniczną. Inwestycja przyczyni się do znacznej poprawy warunków życia mieszkańców gminy Bełżyce oraz poprawy jakości środowiska. Gmina stanie się również atrakcyjniejsza dla inwestorów, którzy chętniej lokują swój kapitał w regionie, który posiada kanalizację sanitarną. Tym samym realizacja projektu przyczyni się pośrednio do zmniejszenia ubóstwa, wpływ na to ma potencjalne zwiększenie liczby funkcjonujących na terenie gminy przedsiębiorstw i wynikające z tego zmniejszenie poziomu bezrobocia, jako czynnika mającego znaczący wpływ na kondycję ekonomiczną społeczeństwa.

Jednym z efektów modernizacji oczyszczalni będzie znaczna poprawa gospodarki osadowej, poprzez wyposażenie obiektu w prasę taśmową do odwadniania osadów, umieszczoną w istniejącym budynku po jego adaptacji oraz instalację do wapnowania osadów. Do budynku dobudowana będzie również wiata dla pojazdu odbierającego odwodniony osad. Zaproponowany proces biologiczny gwarantuje wysoką stabilizację osadów nadmiernych, co likwiduje uciążliwość zapachową odwodnionych osadów. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków pozostanie rzeka Krężniczanka, należąca do zlewni rzeki Bystrzyca. Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz przyłączenie nowych użytkowników, wiążące się z likwidacją uciążliwych dla środowiska szamb wpłynie pozytywnie na jakość i czystość biologiczną odbiornika ściekowego.

Wartość projektu to blisko 11 300 000,00zł

Warning: No images in given directory. Please check the directory!

Debug: given directory - https://www.site.belzyce.pl/images/stories/krezniczanka


Projekt pt. „Skuteczne NGO – Strategia Współpracy Gminy Bełżyce z Organizacjami Pozarządowymi.

W dniu 30 marca 2011 Gmina Bełżyce podpisała z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie umowę o dofinansowanie projektu pt. „Skuteczne NGO – Strategia współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Projekt realizowany jest w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Os priorytetowa VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.

Celem projektu jest:

 • zdefiniowanie kluczowych priorytetów w zakresie współpracy samorządu gminnego i lokalnych NGO,
 • opracowanie Strategii Współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami Pozarządowymi,
 • podpisanie umów na realizację wspólnych projektów z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
 • podpisanie umów partnerskich pomiędzy lokalnymi NGO a samorządem gminnym,
 • podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji i planowania dzięki udziałowi w Grupie Planowania Strategicznego,
 • ustanowienie stałego forum dialogu i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na terenie Gminy Bełżyce.
 • Rozwój organizacji pozarządowych na terenie Gminy pozytywnie wpływa na walkę z problemami lokalnymi, szczególnie z wykluczeniem społecznym. Większa integracja społeczna mieszkańców jest jedną z najlepszych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Cel projektu realizuje również założenia Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Kapitał Ludzki – Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich. Realizuje również wsparcie inicjatyw lokalnych o charakterze informacyjnym i szkoleniowych mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.


  Projekt pn.: „Szkoła na miarę XXI wieku - kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej w Babinie gm.Bełżyce”

  W dniu 24 sierpnia 2010 r. Gmina Bełżyce podpisała z Województwem Lubelskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego, umowę o dofinansowanie projektu pn. „Szkoła na miarę XXI wieku – kompleksowa modernizacja Szkoły Podstawowej w Babinie, gm.Bełżyce”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura społeczna, Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa.

  Cele projektu:

 • zmniejszenie negatywnego wpływu infrastruktury szkolnej na środowisko naturalne oraz poprawa komfortu cieplnego budynku i obniżenie kosztów utrzymania infrastruktury szkolnej poprzez zastosowanie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii oraz termomodernizację placówki oświatowej,
 • dostosowanie budynku do potrzeb uczniów niepełnosprawnych,
 • poprawa bezpieczeństwa czynnego i biernego uczniów i innych osób korzystających z infrastruktury budynku,
 • zapobieganie „wykluczeniu cyfrowemu” wśród uczniów i lokalnej społeczności,
 • promocja sportu i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury sportowej – boisko wielofunkcyjne.
 • Przedmiotem Projektu jest przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Babinie. Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne: ocieplenie ścian zewnętrznych i ocieplenie stropodachów wentylowanych, nad starą częścią szkoły zaplanowane jest ocieplenie stropu pod poddaszem nieużytkowym oraz stropodachu wejścia do kotłowni i nad wejściem do szkoły. Ponadto przewidziano wymianę pokrycia dachowego, zewnętrznej stolarki budowlanej oraz instalacji c.o. i odgromowej. Projekt zakłada także wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego, instalację czujników przeciwpożarowych czy montaż kolektorów słonecznych. Wokół szkoły przewidziano wymianę nawierzchni placów utwardzonych dojść i dojazdów do budynku, w tym wykonanie parkingu, remont ogrodzenia. Niezbędne jest także wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz instalacji kanalizacyjnej, oraz założenie okablowania strukturalnego. Przy szkole powstanie wielofunkcyjne boisko szkolne, zaś pracownia informatyczno - multimedialna zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy i multimedialny oraz oprogramowanie.

  Całkowita wartość projektu wynosi 1 804 361,14 PLN z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 1 309 629,62 PLN co stanowi 80% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, natomiast wkład własny Gminy Bełżyce wynosi 327 407,49 PLN czyli 20% wydatków kwalifikowalnych projektu.

  Joanna Rakuś

   

   

  remont2remont1remont
  Tablica2Tablica1

  szkolafrontdsc_8444
  dsc_8375boisko

  Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013


  Współfinansowanie inwestycji „Przebudowa obiektów Zespołu Szkół Nr 2 w Bełżycach” przez Unię Europejską

  Gmina Bełżyce w latach 2005-2006 realizowała inwestycję polegającą na przebudowie obiektów Zespołu Szkół Nr 2 w Bełżycach przy ul.T.Kościuszki. Chcąc pozyskać środki unijne na ten cel złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego projekt pn. „Przebudowa obiektów Zespołu Szkół Nr 2 w Bełżycach”. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, jednak z braków środków finansowych został umieszczony na liście rezerwowej projektów do dofinansowania. Dopiero w roku 2009 doczekał się dofinansowania z UE.

  W dniu 16 kwietnia br. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, Działanie 3.5 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pomiędzy Wojewodą Lubelskim Genowefą Tokarską a Gminą Bełżyce reprezentowaną przez Burmistrza Bełżyc Ryszarda Górę.

  Całkowita wartość projektu wynosi: 589 414,14 zł, natomiast całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 343 559,48 PLN w tym dofinansowanie EFRR 53 111,07 PLN (15,46%), wkład własny 290 448,41 PLN (84,54 %).

  Projekt miał na celu poprawę warunków nauki dzieci i młodzieży, zwiększenie ich bezpieczeństwa, podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa podstawowego i gimnazjalnego, poprawę obsługi mieszkańców w sferze kultury i edukacji, wyrównywanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich, możliwość rozwoju innowacyjnych form edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz zwiększenie dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu m.in. przebudowano dwa pomieszczenia mieszkalne na sale lekcyjne dla 36 uczniów wraz z zapleczem przedmiotowym, wykonano docieplenie dachów budynku szkolnego, mieszkalno – socjalnego, sali gimnastycznej i wykonano nowe pokrycia, wykonano nową instalację c.o., remont instalacji wod.-kan., docieplenie ścian zewnętrznych, ościeży i parapetów, wymieniono stolarkę okienną oraz drzwi zewnętrzne, wykonano obróbki blacharskie, nową elewację z akrylowych tynków dekoracyjnych, przebudowano łazienki (przystosowano dla potrzeb osób niepełnosprawnych).

  Z pewnością uczniowie ZS NR 2 w Bełżycach, jak i rodzice odwiedzający szkołę zwrócili uwagę na tablicę promocyjną usytuowaną przy wejściu do budynku szkoły oraz wewnątrz budynku. Tablica promocyjna jest jednym z kluczowych elementów promocji wymaganych przez darczyńców tj. Unię Europejską. Miejmy nadzieję, że to nie koniec współfinansowania projektów przez UE i w najbliższym czasie w szkole pojawią się kolejne informacje o realizowanych projektach.

  ELEWACJA ZEWNĘTRZNA:

  PRZED PO

  tablica informacyjna przed wejściem do budynku

   

  KORYTARZ:

  PRZED
  PO

   

  ŁAZIENKI:

  PRZED
  PO

   

  POMIESZCZENIA MIESZKALNE:

  PRZED PO

   

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
  Unia Europejska
  Marzena Wojtachnio
  Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
  Urzędu Miejskiego w Bełżycach

  Parking i droga za pieniądze Unii

  Jak informowaliśmy w poprzednich wydaniach Gazety, po półtorarocznym oczekiwaniu „zapadła” wreszcie na szczeblu wojewódzkim decyzja o dofinansowaniu ze środków unijnych projektu pn. „Zabudowanie pustej przestrzeni poprzez budowę parkingu wraz z drogą gminną Bełżyce -Konstantynówka.”

  Projekt o nazwie jak wyżej obejmujący inwestycję zlokalizowaną przy Cmentarzu Parafialnym w Bełżycach, przy ul. Kościuszki został złożony w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do Priorytetu 3. Rozwój Lokalny Działania 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałania 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich.

  Umowa z Wojewodą Lubelskim o dofinansowanie projektu z funduszu pn. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego została zawarta 17 października 2006 roku. Zgodnie z zapisami zawartej umowy Gmina Bełżyce otrzyma refundację poniesionych na wykonanie inwestycji wydatków w wysokości 397 434, 86 PLN co stanowi 85% wartości zadania.

  Myślimy, że jest to dobry początek realizacji założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego.

  Zofia Bednarczyk
  Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju

  Rewitalizacji miasta ciąg dalszy...


  Realizacja projektu pn. „Zabudowanie pustej przestrzeni poprzez budowę parkingu wraz z drogą gminną Bełżyce – Konstantynówka” jest jednym z elementów kompleksowych działań związanych z rewitalizacją obszarów miejskich.

  Przypomnijmy, że w/w projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich ZPORR – edycja 2005.

  Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:
  - 350 677,83 PLN (75%) środki Funduszu,
  - 46 757,03 PLN (10%) środki pochodzące z budżetu państwa,
  - 70 135,59 PLN (15%) stanowi wkład własny czyli środki pochodzące z budżetu gminy.
  Całkowity koszt inwestycji wynosi 467 570,45 PLN.

  Inwestycja obejmująca budowę parkingu o powierzchni 3 198 m2 (3 stanowiska postojowe dla samochodów ciężarowych, 3 stanowiska postojowe dla inwalidów, 126 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych) oraz odcinek drogi długości 0,38 km spowodowała zlikwidowanie pustej przestrzeni i zapewniła miejsca parkingowe wykorzystywane przez ruch tranzytowy oraz przez odwiedzających Cmentarz Parafialny, co dało się zaobserwować podczas tegorocznego Święta Zmarłych.

  Z pewnością większość mieszkańców gminy zwróciła uwagę na tablicę promocyjną usytuowaną przy parkingu. To już druga tablica promocyjna jaka pojawiła się na terenie miasta Bełżyce informująca o realizacji inwestycji ze środków Unii Europejskiej (przypominam, że pierwsza zlokalizowana jest przed wejściem do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Lubelskiej). Tablica promocyjna jest jednym z kluczowych elementów promocji wymaganych przez UE.

  Najbliższe lata napawają dużym optymizmem, gdyż zarówno po stronie możliwości, jak i skali środków finansowych jakimi dysponowało będzie nasze województwo w okresie programowania 2007- 2013, istnieją spore szanse na pozyskanie funduszy pozwalających na dalszy rozwój gminy w wielu jej obszarach.

  Marzena Wojtachnio
  Referat Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Bełżycach
  PIAP - Telecentrum w Urzędzie Miejskim

  Nawiązując do cyklu artykułów promocyjnych dot. zrealizowanego na terenie Urzędu Miejskiego projektu pn. ”Wykorzystanie technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy instytucji publicznych (e-gmina)” prezentujemy mieszkańcom gminy PIAP – Telecentrum.

  Co oznacza słowo PIAP? Nazwa PIAP jest skrótem od angielskiego terminu Public Internet Access Point, co w tłumaczeniu na język polski oznacza Publiczny Punkt Dostępu do Internetu.

  W Urzędzie Miejskim na parterze budynku zostało wydzielone pomieszczenie, gdzie zainstalowano 2 komputery podłączone do Internetu, z których mogą skorzystać mieszkańcy gminy. Wystarczy wpisać swoje dane (imię i nazwisko, data, godzina, numer stanowiska komputerowego) do księgi użytkownika i serfować po Internecie. PIAP czynny jest w godzinach od 8.00 do 15.00.

  W przyszłości poprzez wykorzystanie PIAP – Telecentrum mieszkańcy gminy będą mieli możliwość dostępu do baz danych dokumentów prowadzonych w Urzędzie. Już teraz PIAP – Telecentrum cieszy się powodzeniem, odwiedzają go uczniowie szkół średnich, lokalni przedsiębiorcy, interesanci Urzędu Miejskiego.

  Utworzenie PIAP – Telecentrum jest jednym z elementów kompleksowej informatyzacji Urzędu, której celem było podniesienie jakości usług i oferty Urzędu dla społeczeństwa, przedsiębiorców i inwestorów, umożliwienie mieszkańcom gminy korzystania z zasobów Internetu oraz wyrównanie dysproporcji w dostępie i wykorzystania Internetu pomiędzy obszarami wiejskimi i małymi miastami.

  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

  Marzena Wojtachnio
  Referat Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego

   


   

  Realizacja projektu unijnego

   


  Jak informowaliśmy Państwa w poprzednim numerze, w Urzędzie Miejskim w Bełżycach zrealizowany został projekt pn. „Wykorzystanie technologii społeczeństwa informacyjnego w pracy instytucji publicznych e-gmina” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów”. Wniosek o dofinansowanie zadania złożony został w kwietniu 2005 roku.
  Wniosek ten przeszedł pozytywną ocenę formalną przeprowadzoną przez Instytucję Wdrażającą, następnie ocenę merytoryczną przez Panel Ekspertów oraz Komitet Sterujący w wyniku czego został zarekomendowany Zarządowi Województwa, który w drodze uchwały zatwierdził projekt do dofinansowania w ramach ZPORR.
  Umowa z Wojewodą o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 13 lipca 2006 roku i aktualnie prowadzone jest rozliczanie zadania.
  Realizacja projektu, w wyniku którego m.in. zakupiono 26 nowych komputerów, pozwoliła usprawnić pracę urzędu i obsługę interesantów, zwiększyła dostępność do urzędu poprzez sieć internetową.
  Częścią złożonego wniosku jest promocja projektu, która obejmuje wykonanie tablic informacyjnych, umieszczanie bieżących danych na stronie internetowej gminy Bełżyce oraz w miesięczniku „Gazeta Bełżycka”.

  Zofia Bednarczyk
  Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju

  Przedruk artukułu "E-obieg" z siepniowej Gazety Bełżyckiej.  Unia Europejska

  W lipcu br. gmina Bełżyce podpisała umowę z Wojewodą Lubelskim o dofinansowanie a właściwie o refundację nakładów finansowych poniesionych na realizację projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów", działanie 1.5 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Efektem opracowanego przez pracowników Urzędu projektu jest:
  1. modernizacja, rozbudowa i dopasowanie do potrzeb Urzędu istniejącej sieci komputerowej w budynku Urzędu Miejskiego w Bełżycach;
  2. wyposażenie urzędu w 26 nowych zestawów komputerowych;
  3. wprowadzenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów;
  4. ułatwienie bezpłatnego dostępu do internetu;
  5. obniżenie kosztów biurowych Urzędu Miejskiego i wzrost efektywności funkcjonowania Urzędu;
  6. ułatwienie dostępu do informacji publicznej.

  E-obieg to system komputerowy, który realizuje funkcjonalność elektronicznego obiegu dokumentów i spraw z zachowaniem wymagań instrukcji kancelaryjnej (1998 Dz. U. Nr 160, poz. 1074 oraz 1999 Dz. U. Nr 112, poz. 1319, z późniejszymi zmianami). Jest formą przepływu dokumentów i spraw standaryzującą procedury obiegu informacji w firmie.
  Celami wdrożenia e-obiegu są:
  1. automatyzacja obiegu dokumentów i informacji - rejestracja drogi dokumentu wewnątrz firmy;
  2. wdrożenie instrukcji kancelaryjnej wraz z katalogowaniem wg nr RWA;
  3. podniesienie poziomu kontroli - możliwość kontroli przez użytkownika z uprawnieniami kierownika.

  Oferowana aplikacja pracuje w środowisku sieciowym jako system wieloużytkownikowy i wielodostępny. Interfejsem użytkownika jest dowolna przeglądarka internetowa, zaś system pracuje w technologii klient - serwer. Podstawowe funkcjonalności aplikacji to:
  • obsługa kancelarii (i sekretariatów) w zakresie prowadze nia dziennika korespondencji przychodzącej i automatycznie tworzącego się dziennika korespondencji wychodzącej/książki nadawczej,
  • porządkowanie obiegu dokumentów i spraw wg obowią zującej instrukcji kancelaryjnej z uwzględnieniem struktury or ganizacyjnej jednostki,
  • znakowanie dokumentów i spraw unikalnymi sygnatura mi wg schematu numeracji obowiązującego w jednostce,
  • znakowanie dokumentów kodem kreskowym,
  • przechowywanie dokumentów w postaci źródłowej w repozytorium plików,
  • rozbudowany moduł nadzoru oferujący funkcje kontrolne uprawnionym użytkownikom programu.

  Podsumowując cechy systemu odzwierciedla on hierarchiczną strukturę organizacyjną firmy wraz z bazą pracowników, system posiada bazę Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, która jest podstawą instrukcji kancelaryjnej każdego podmiotu, elektroniczna rejestracja wraz ze zintegrowanym BIP zapewnia sprawny przepływ informacji w e-jednostce przyczyniając się do podniesienia jakości świadczonych usług i wywiązanie się jednostki z wymogów ustawowych. System może objąć działanie Rady Gminy. Umożliwia on pracę jako aplikację niezależną, sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych, szczegółową ewidencję akt oraz ich alokacji w archiwum - w tym regału i półki. Umożliwia to zarazem ewidencjonowanie fizycznych wypożyczeń i zwrotów zasobów archiwalnych, ponadto sporządzenie protokołów wybrakowania akt, dla których minął termin przechowywania.

  Urszula Kurek - Gazeta Bełżycka, nr 8 (88)

   


   

  Gości online

  Naszą witrynę przegląda teraz 127 gości 
  • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
  • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
  • Powiatowe Centrum Informacyjne
  • Mikroporady
  • Proekob
  • Miasto i biznes
  Free business joomla templates