• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Dofinansowanie opłat za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia dla nauczycieli

NAZWA SPRAWY:
Dofinansowanie opłat za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia dla nauczycieli, dla których podstawowym miejscem zatrudnienia jest szkoła prowadzona przez gminę Bełżyce.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Miejski w Bełżycach ul. Lubelska 3 II piętro pokój 27

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Marcin Olszak, Jarosław Samorek

ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA DOPŁAT:

Uprawnionymi do otrzymania dopłaty do czesnego są nauczyciele, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

 1. są zatrudnieni w wymiarze nie mniejszym niż ½ etatu i posiadają co najmniej status nauczyciela kontraktowego;
 2. uzyskują kwalifikacje do nauczania dodatkowego przedmiotu zgodnie z potrzebami szkoły lub podejmują/ kontynuują/ naukę w celu przekwalifikowania się w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkole;
 3. podnoszą swoje kwalifikacje zgodnie z programem rozwoju szkoły i związanymi z tym potrzebami kadrowymi;
 4. uzyskali pozytywną, merytorycznie uzasadnioną opinię dyrektora szkoły dotyczącą kierunku kształcenia w zestawieniu z potrzebami szkoły;
 5. nie korzystają z innych źródeł dofinansowania;

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony wniosek nauczyciela o dofinansowanie opłat za kształcenie, zaopiniowany przez dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
 2. Oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu, na podstawie którego można jednoznacznie stwierdzić rozpoczęcie lub ukończenie danego etapu kształcenia.
 3. Kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem dowodu opłaty poniesionej z tego tytułu.

 

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
obowiązują terminy określone w kodeksie postępowania administracyjnego.

OPŁATY:
nie dotyczy

ODWOŁANIE:
Decyzje dotyczące wysokości przyznawanych kwot dopłat do czesnego nie podlegają procedurze odwoławczej.

DO POBRANIA:

 1. Wniosek nauczyciela/ dyrektora szkoły o dofinansowanie opłaty za kształcenie pobieranej przez szkołę wyższą lub zakład kształcenia nauczycieli. (otwórz>>)
 2. Umowa o dofinansowanie czesnego /wzór/. (otwórz>>)
 3. Sprawozdanie z wykorzystanych środków na doskonalenie zawodowe. (otwórz>>)
 4. Regulamin przyznawania dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli. (otwórz>>)

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 70a ust. 1, 1a, 2, 2a ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 ze zm.)
 2. § 6 ust. 2 i § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków ( Dz. U. z 2002r. Nr 46 poz. 430 )
 3. Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Bełżyc z dnia 26 lutego 2018 roku. W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu oraz innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Bełżyce.
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 140 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates