• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianych pracowników

NAZWA SPRAWY:
Wydanie decyzji przyznającej dofinansowanie zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Urząd Miejski w Bełżycach ul. Lubelska 3 II piętro pokój 27

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Marcin Olszak, Jarosław Samorek

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie decyzji przyznającej dofinansowanie zwrotu kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 2. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład albo osoba zatrudniona u pracodawcy na umowę o pracę posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach.
 3. Kopie umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 4. Kopie dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin , zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Kopie dokumentów potwierdzających krótszy lub dłuższy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.
 6. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Decyzje wydaje się w terminie 30 dni od dna złożenia wniosku pod warunkiem, że pracodawca złoży w terminie wcześniejszym zawiadomienie o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego umożliwiającego Urzędowi Miejskiemu w Bełżycach na wcześniejsze złożenie odpowiedniego wniosku na zwrot kosztów kształcenia za młodocianego pracownika.

OPŁATY:
Nie pobiera się opłat- zwolnienie na podstawie art.2 ust. 1 lit. „e” ustawy z dnia 9 września 2000r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 253, poz. 2532 ze zm.).

ODWOŁANIE:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Burmistrza Bełżyc w terminie 14 dni od otrzymania decyzji administracyjnej.

DO POBRANIA:

 1. Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  ( otwórz )
 2. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego( otwórz )

DODATKOWE INFORMACJE:

 1. Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek pracodawcy, ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
 2. Pracodawcy zobowiązani są na podstawie §3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.), do zawiadomienia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, o fakcie zawarcia umowy z tym pracownikiem. Do zawiadomienia należy dołączyć kserokopie umowy o pracę potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”.
 3. Kopie dokumentów ( każda strona) powinny zawierać potwierdzenie zgodności odpisu z oryginałem.

PODSTAWA PRAWNA:

 1. Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U.z 2004r.Nr.256, poz. 2572 ze zm.);
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia ( Dz. U. z 1996r. Nr 60, poz. 278, z 2002r. Nr 197, poz. 1663, z 2004r. Nr 200, poz. 2047, z 2005r. Nr 53, poz. 472);
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum. ( Dz. U. z 2002r. Nr 214, poz. 1808);
 4. Rozporządzenie MENiS z dnia 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5 (Dz. U. z 2002r Nr 113 , poz. 988 ze zm.)
 5. Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046, Nr 74, poz. 649, Nr 108, poz. 905)
 6. Rozporządzenie MENiS z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 20, poz. 171).
 7. Rozporządzenie MENiS z dnia 8 maja 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 114, poz. 1195 ze zm.)
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 119 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates