• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Opis Systemu Zarządzania Jakością

ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA

Świadczenie usług administracji samorządowej, związanych z realizacją zadań publicznych na rzecz Interesantów Urzędu Miejskiego.

WYŁĄCZENIA

Z zakresu systemu zarządzania wyłączone są następujące obszary normy PN-EN ISO 9001:2009:

 • projektowanie wyrobu/usługi (pkt 7.3) – Urząd realizuje swoje zadania na podstawie aktów prawnych, które określają sposób realizacji powierzonych mu działań, a przez to nie projektuje swoich usług w rozumieniu wymagań normy,

 • walidacja procesów dostarczania usługi (ppkt 7.5.2) – z racji specyfiki świadczonych usług, w tym obowiązujących wymagań prawnych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz prowadzony przez organy zewnętrzne nadzór i weryfikację działań, nie ma potrzeby prowadzenia walidacji procesów dostarczania usługi,

 • nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym (pkt 7.6) – procesy dostarczania przez starostwo usług, z racji swojej specyfiki, nie podlegają pomiarowi za pomocą sprzętu kontrolno-pomiarowego.

 

PODEJŚCIE PROCESOWE

Działający w Urzędzie Miasta Bełżyce System Zarządzania Jakością oparty jest na procesowym modelu zarządzania. Zidentyfikowane w odniesieniu do przyjętych celów procesy, zostały powiązane w spójny system określający sekwencję i wzajemne oddziaływanie poszczególnych procesów. Wizualizację systemu przedstawia Mapa procesów.

Dokumentacja każdego procesu zawiera:

 • cel procesu,

 • wskaźniki pokazujące stopień realizacji zaplanowanego celu,

 • właściciela procesu,

 • zakres procesu, w tym świadczone na rzecz klientów Urzędu usługi,

 • mające zastosowanie zarządzenia Burmistrza, procedury, instrukcje i formularze,

 • wymagania prawne regulujące działania w procesie

 • wykaz zapisów jako dowodów realizacji działań.

Cele dla procesów są planowane i rozliczane przez Burmistrza w trakcie Przeglądów Zarządzania w ramach działań w procesie Zarządzanie Urzędem Miasta.UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Uprawnienia i obowiązki kierownictwa i pracowników zostały szczegółowo opisane w zakresach obowiązków dołączonych do dokumentacji pracowniczej oraz w Regulaminie organizacyjnym Urzędu. Poniżej przedstawiono dodatkowe uprawnienia i obowiązki wynikające z funkcjonującego systemu zarządzania jakością:

Burmistrz Urzędu Miasta:

odpowiada za:

 • realizację misji, definiowanie celów wieloletnich oraz określanie strategii działania Urzędu;

 • spójność celów i strategii działania z misją Urzędu

 • formułowanie polityk i celów oraz nadzór nad ich realizacją;

 • koordynację celów poszczególnych procesów;

 • nadzór nad realizacją celów poszczególnych procesów;

 • zapewnienie pracownikom niezbędnych środków, umiejętności i swobody działania, aby mogli działać z pełną odpowiedzialnością;

 • zapewnienie warunków umożliwiających zrealizowanie przyjętych celów oraz zasobów niezbędnych do prawidłowej realizacji procesów;

 • analizę ryzyka i zagrożeń dla działalności Urzędu, oraz podejmowanie odpowiednich działań eliminujących te zagrożenia bądź je minimalizujących;

 • konstruktywną współpracę ze wszystkimi stronami zainteresowanymi

 • organizowanie i prowadzenie przeglądów zarządzania

 • prowadzenie skutecznego nadzoru nad realizacją zarządzeń i podjęt6ych decyzji

ma uprawnienia do:

 • podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących systemu zarządzania jakością


Właściciel procesu

odpowiada za:

 • realizację zaplanowanych celów procesów

 • określanie kryteriów przyjęcia /akceptacji wyników procesu oraz działań związanych z monitorowaniem, weryfikacją, i kontrolą specyficzną dla wyników procesu;

 • określanie sposobów postępowania zapewniających skuteczność prowadzenia i nadzorowania procesów;

 • określanie zapisów niezbędnych do wykazania, że wyniki procesów spełniają wymagania, a same procesy są skuteczne;

 • wdrażanie działań niezbędnych dla osiągnięcia zaplanowanych wyników i ciągłego doskonalenia procesów;

 • prowadzenie monitorowanie, kontroli i analizy procesów;

 • nadzorowanie przekazanych na zewnątrz procesów, mających wpływ na zgodność wyników procesu z wymaganiami;

 • analizę ryzyka i zagrożeń oraz podejmowanie odpowiednich działań w skali procesu;

 • utrzymywanie komunikacji wewnętrznej,

 • nadzór nad aktualnością obowiązujących przepisów prawnych i podejmowanie decyzji w odniesieniu do zmian w przepisach

 • nadzór nad aktualnością dokumentacji swojego procesu, w tym aktualnością kart usług i przekazywanie Pełnomocnikowi informacji o potrzebach zmian lub aktualizacji dokumentacji.

 • nadzorowanie zapisów

ma uprawnienia do:

 • wprowadzania zmian w procesie;

 • podejmowania działań doskonalących proces;

 • podejmowania działań naprawczych i korygujących w przypadku stwierdzenia niezgodności wyniku procesu lub usług w ramach procesu.

   

Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością

odpowiada za:

 • bieżący i okresowy nadzór nad wdrożeniem, utrzymywaniem i doskonaleniem procesów;

 • koordynację działań doskonalących system;

 • zapewnienie, aby w całej organizacji rozpowszechniona była świadomość w kwestiach dotyczących wymagań klienta;

 • zapewnienie integralności systemu w trakcie wprowadzania zmian;

 • systematyczne informowanie Burmistrza o wynikach funkcjonującego systemu

 • posiadanie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością jedynie w nadzorowanej wersji elektronicznej

 • nadzór nad dokumentacją systemu w tym nad wprowadzaniem zmian do dokumentacji;

 • zapewnienie identyfikowalności wprowadzonych do dokumentacji zmian

ma uprawnienia do:

 • wprowadzania zmian do dokumentacji systemu (Księga Zarządzania Procesami)

 • dostępu do informacji dotyczących celów oraz strategii Urzędu;

 • pozyskiwania od właścicieli procesów informacji i wyników analiz dotyczących realizacji celów oraz skuteczności procesów;

 • wnioskowania o zmiany w pełnym zakresie organizacji systemu;

 • przedstawiania Burmistrzowi potrzeb związanych z doskonaleniem systemu;

 • reprezentowanie Urzędu w zakresie nadzorowanego przez siebie systemu.


PROCEDURY SYSTEMOWE

Wymagane normą procedury systemowe opisane są w następujących dokumentach:

 • nadzór nad dokumentacją i zapisami – Rozporządzenie w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych; Księga Zarządzania Procesami ( rozdział Uprawnienia i Odpowiedzialności)

 • postępowanie z usługą niezgodną – Załącznik nr. 5 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Bełżycach – Załatwianie spraw indywidualnych oraz skarg, wniosków i odwołań od wydanych decyzji

 • audit wewnętrzny – Zarządzenie nr. 31/2010 Burmistrza Bełżyc w sprawie przeprowadzania auditów wewnętrznych,

 • działania korygujące i zapobiegawcze – Zarządzenie nr. 32 /2010 Burmistrza Bełżyc w sprawie działań korygujących i zapobiegawczych.

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 42 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates