• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zgłoszenie wyjazdu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej

 

NAZWA SPRAWY:
ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
UM Bełżyce – pok nr 5

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Katarzyna Wójtowicz, Nr telefonu (0-81) 516-27-48

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

 1. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, obowiązany jest zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie to skutkuje wymeldowaniem z pobytu stałego/czasowego.
 2. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – bez zamiaru stałego tam pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
 3. Zgłoszenia wyjazdu należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego.
 4. Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego potwierdzenia odbioru. http://epuap.gov.pl/wps/portal.
 5. Zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego można dokonać pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru.
 6. Zgłoszenia wyjazdu można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
 7. Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wypełniony formularz „Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej”. (otwórz>>)
 2. Dowód osobisty lub paszport.
 3. W przypadku zgłoszenia przez pełnomocnika dodatkowo:
  • pisemne pełnomocnictwo do zgłoszenia wyjazdu poza granice RP
  • dowód osobisty pełnomocnika lub paszport

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Od ręki

OPŁATY:

 1. Nie pobiera się opłat za dokonanie czynności dot. realizacji obowiązku meldunkowego.
 2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (gdy osoba działa przez pełnomocnika). Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

ODWOŁANIE:
opis

PODSTAWY PRAWNE:

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010r. Nr 217 poz. 1427 ze zmianami),
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. Z 2016 r. poz. 23),
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ?Dz. U. Z 2014 r. poz.1628 ze zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  29 września 2011 r. w sprawie  określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosownych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. Nr 220, poz. 1306).

[linki do:]

http://www.sejm.gov.pl/prawo/prawo.html

http://www.rcl.gov.pl/

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 563 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates