• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Przyznawanie dotacji osobom fizycznym przy wymianie lub likwidacji elementów zawierających azbest.

NAZWA SPRAWY:

Udzielenie dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie Gminy Bełżyce stanowiących własność osób fizycznych

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 – 200 Bełżyce.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Patrycja Grzegorczyk Tel. (81) 517-27-38 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

 1. Udzielenie dofinansowania osobom fizycznym, nie będącym przedsiębiorcami na realizację zadań polegających na pokryciu kosztów związanych wyłącznie z demontażem, transportem i utylizacją odpadów niebezpiecznych zawierających azbest powstałych podczas wymiany pokryć dachowych lub elewacji budynków  z terenu Gminy Bełżyce.
 2. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacji budynków, a także nie obejmuje kosztów wykonania dokumentacji technicznej. W/w koszty pokrywa w całości wnioskodawca.
 3. Dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym mającym tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Bełżyce, na której znajduje się budynek,
  z zastrzeżeniem, że nieruchomość nie jest wykorzystywana na cele działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.).
 4. Dofinansowanie nie obejmuje refundacji kosztów poniesionych przez osoby fizyczne, które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały do unieszkodliwienia odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, a w przypadku współwłasności zgodę wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację zadania,

2) kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac do Starostwa Powiatowego w Lublinie i kopię informacji o braku sprzeciwu Starosty Lubelskiego do złożonego wniosku, o wymianę pokrycia dachu, na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem robót lub kopię pozwolenia na budowę wymaganego w przypadku rozbiórki budynku lub zmiany wyglądu obiektu, kserokopię dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac do Starostwa Powiatowego w Lublinie.

3) oświadczenie wykonawcy demontażu zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71,  poz. 649 z późn. zm.) lub właściciela, że azbest został zdjęty z zachowaniem ww. przepisów (dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych po 06.05.2004r.),

4) oświadczenie właściciela odpadów o wykonaniu prac polegających na demontażu pokryć dachowych z eternitu przed wejściem w życie ww. rozporządzenia (dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych przed 06.05.2004 r.).

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:

Wnioski są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków zarezerwowanych w budżecie Gminy i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Lublinie na dany rok kalendarzowy. Wnioski niezrealizowane w danym roku kalendarzowym będą rozpatrywane w roku następnym.

OPŁATY:
Złożenie wniosku wraz z załącznikami jest bezpłatne.

ODWOŁANIE:
Nie dotyczy.

DO POBRANIA:

 • Zarządzenie Burmistrza Bełżyc w sprawie określenie zasad udzielania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie Gminy Bełżyce stanowiących własność osób fizycznych na dany rok kalendarzowy wraz z zasadami. ( otwórz )
 • Wniosek o udzielenie osobom fizycznym dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem azbestu z posesji położonych na terenie Gminy Bełżyce. ( otwórz )
 • Zał. nr 2 Oświadczenie o prawidłowym wykonaniu prac zgodnie ze sztuką budowlaną oraz o uprzątnięciu terenu. ( otwórz )
 • Zal. nr 3 Oświadczenie właściciela odpadów  o wykonaniu prac polegających na demontażu pokryć dachowych przed 06.05.2004 r. ( otwórz )
 • Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywarzanie odpadów zawierających azbest. ( otwórz )

PODSTAWA PRAWNA:

 • Zarządzenie Burmistrza Bełżyc w sprawie określenie zasad udzielania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z budynków położonych na terenie Gminy Bełżyce stanowiących własność osób fizycznych na dany rok kalendarzowy.
 • Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 roku Nr 3, poz. 20 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 roku Nr 71, poz. 649 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. Nr 8 poz. 31)

INFORMACJE DODATKOWE:

Usunięcia pokryć dachowych azbestowych dokonuje specjalistyczna firma wybrana przez Gminę w drodze postępowania przetargowego. Koszty kompleksowej usługi wykonania demontażu, utylizacji i transportu odpadów na składowisko ponosi w części właściciel nieruchomości i w części Gmina.

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 566 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates