• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Bełżyce.

NAZWA SPRAWY:
Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie:

Prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Bełżyce.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 - 200 Bełżyce.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Patrycja Grzegorczyk Tel. 81 516-27-38 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie zezwolenia w formie decyzji na świadczenie w/w usług. Fakt nie spełnienia wymogów formalnych wniosku stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie wydania zezwolenia.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
b) określenie przedmiotu i obszaru działalności,
c) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
d) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
e) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
f) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć:

 1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z obowiązkiem zawarcia klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 2. Dokument potwierdzający prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej.
 3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym tymczasowo przetrzymywane będą wyłapane zwierzęta.
 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie atestowanych i specjalistycznych urządzeń oraz środków do humanitarnego i bezpiecznego wyłapywania bezdomnych zwierząt.
 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie przystosowanego pojazdu do przewozu wyłapanych zwierząt.
 6. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednio wykwalifikowanej kadry w ilości umożliwiającej stałe świadczenie usług.
 7. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich pomieszczeń dla zwierząt na czas przekazywania ich do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 8. Kserokopię umów lub innego dokumentu wskazującego na posiadanie stałej możliwości przekazywania odłowionych zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt.
 9. Kserokopia umowy lub innego dokumentu potwierdzającego współpracę z lekarzem weterynarii.
 10. Oryginał lub uwierzytelniona kopia potwierdzająca dokonanie opłaty skarbowej.

 

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Do 30 dni.

OPŁATY:
Za zezwolenie – 616 zł. Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, zapłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu lub na konto tego organu tj.: Bank Spółdzielczy w Bychawie - Filia w Bełżycach 47 8685 0001 0020 1902 2000 0010. Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 roku Nr 225, poz. 1635 z późn.zm.) – część III, pkt. 41 i pkt. 42 załącznika do ustawy.

ODWOŁANIE:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję (tj. Burmistrza Bełżyc). Odwołanie składa się w sekretariacie (pok. Nr 22) Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 – 200 Bełżyce. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni id dnia doręczenia decyzji stronie.

DO POBRANIA:

Wniosek na udzielenie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Bełżyce ( otwórz.doc>> )

Wniosek na udzielenie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Bełżyce ( otwórz.pdf>> )

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 poz.1289)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257).
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2017 poz. 1840)

INFORMACJE DODATKOWE:

1.W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Urzędzie Miejskim w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 – 200 Bełżyce.
2.Burmistrz Bełżyc może odmówić wydania zezwolenia w przypadku gdy:
a)zamierzony sposób gospodarowania odpadami lub nieczystościami ciekłymi jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi,
b)mógłby powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska,
c)przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
3.Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Bełżyc wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.
4.Zezwolenie wydawane jest na czas oznaczony nie dłuższy niż 10 lat.

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 169 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates