• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Malucholandia

Uroczystość pasowania na przedszkolaka

15 listopada 2012r. - 3-Letnie dzieci z Punktu Przedszkolnego "Malucholandia" w Bełżycach złożyły uroczystą przysięgę dzielnego przedszkolaka oraz  były dotknięte dużym, magicznym ołówkiem przez Panią Dyrektor.  Aktem tym zostały włączone do grona przedszkolaków.  Było to ogromne przeżycie dla dzieci, ponieważ po raz pierwszy zaprezentowały swoje umiejętności  przed zgromadzoną publicznością. Maluchy mówiły wiersze, śpiewały piosenki i inscenizowały piosenkę ruchem. Po tych  emocjach nastąpiła słodka część spotkania, czyli poczęstunek przygotowany przez rodziców. Na pamiątkę  każde dziecko otrzymało dyplom oraz drobne upominki.  Wszystkim przedszkolakom życzymy wielu radości w przedszkolu i samych sukcesów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje ogólne

PROJEKT „MALUCHOLANDIA”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Gmina Bełżyce, ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce
Tel. (81) 517 27 28 Fax: (81) 517 25 06
NIP 713-29-84-379, REGON 431020084

Gminie Bełżyce realizuje projekt pn. „Malucholandia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Celem projektu jest podniesienie stopnia upowszechniania edukacji przedszkolnej u 190 dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) oraz zapewnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Bełżyce. Projekt jest realizowany od 01.08.2011 roku do 30.06.2014 roku. Wartość projektu wynosi 775 276,00 PLN.

W ramach projektu powstały 4 punkty przedszkolne:

 • w Matczynie w siedzibie Szkoły Podstawowej (1 grupa przedszkolna),
 • w Babinie w siedzibie Szkoły Podstawowej (1 grupa przedszkolna),
 • w Krzu w siedzibie Szkoły Podstawowej (1 grupa przedszkolna),
 • w Bełżycach w siedzibie Zespołu Szkół nr 2 (2 grupy przedszkolne).

Zajęcia w punktach przedszkolnych prowadzone są w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. W ramach punktów są prowadzone bezpłatne zajęcia z rytmiki, języka angielskiego i zajęcia logopedyczne oraz dzieci objęte są opieką psychologiczną. Opiekę nad dziećmi prowadzą nauczyciele wychowania przedszkolnego.

W ramach realizacji projektu organizowane są warsztaty edukacyjne dla rodziców oraz spotkania upowszechniające edukację przedszkolną.

Na potrzeby działalności punktów zostały zakupione meble, zabawki oraz pomoce dydaktyczne. Na bieżąco prowadzone są także zakupy materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych z dziećmi.

Zainteresowanych Rodziców prosimy o zgłoszenie się do najbliższego punktu przedszkolnego i wypełnienie dokumentacji zgłoszeniowej.

Dodatkowych informacji udzielają Dyrektorzy Szkół oraz zespół realizujący projekt:
Małgorzata Langiewicz – Koordynator Projektu, tel. 501594139
Agnieszka Domańska-Sienkiewicz – Asystent Koordynatora Projektu, tel. 605534538
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Projekt pn. „Malucholandia”

(nr umowy 465/POKL.09.01.01-06-064/10-00)

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Priorytet IX  „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”

Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”

Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

w projekcie pn. „Malucholandia”

(nr umowy 465/POKL.09.01.01-06-064/10-00)

 

Projekt pn. „Malucholandia ” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany przez Gminę Bełżyce w okresie od 01.08.2011 roku do 30.06.2014 roku.

 

Cele projektu

Celem głównym  projektu jest podniesienie upowszechniania edukacji przedszkolnej u dzieci w wieku 3-5 lat i ich rodziców oraz zapewnienie wysokiej jakości  edukacji  na obszarach wiejskich.

Celami szczegółowym jest:

- umożliwienie dzieciom 3-5 letnim dostępu do dobrej jakości edukacji przedszkolnej w miejscu ich zamieszkania,

- objęcie bezpłatną edukacją przedszkolną dzieci 3-5 letnich w szczególności z terenów wiejskich z gm. Bełżyce poprzez utworzenie Punktów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w miejscowościach Babin, Matczyn, Kierz oraz w ZS Nr 2 w Bełżycach;

- promocja wartości edukacji przedszkolnej oraz wzmacnianie kompetencji rodzicielskich wśród rodziców.

Użyte w Regulaminie zwroty oznaczają:

 • Organizator – Gmina Bełżyce z siedzibą w Bełżycach ul. Lubelska 3, tel. (0-81) 517 27 28.
 • Projekt – projekt pn. „Malucholandia” realizowany przez Organizatora we wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 • Rodzic/ opiekun prawny - opiekun prawny ubiegający się o zakwalifikowanie swojego dziecka, do udziału w Projekcie na podstawie zasad ujętych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.
 • Uczestnik Projektu – dziecko, które po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie zostało zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie, zwane beneficjentem ostatecznym oraz rodzic/opiekun prawny dziecka, który wyraził wolę uczestnictwa w projekcie oraz został zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie.
 • Beneficjent ostateczny – dziecko zakwalifikowane do udziału w projekcie „Malucholandia”  oraz rodzic/opiekun prawny dziecka zakwalifikowanego do udziału w projekcie, który wyraził wolę uczestnictwa w projekcie.

 

Zasady ogólne

 

 1. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Bełżyce w Punktach Przedszkolnych w Szkołach podstawowych w Babin, Matczyn, Kierz i Bełżyce.
 2. Program jest skierowany do dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałych na terenie Gminy Bełżyce.
 3. W projekcie będą prowadzone następujące rodzaje działań:

1)      Zajęcia z logopedą.

2)      Zajęcia z rytmiki.

3)      Zajęcia z psychologiem.

4)      Zajęcia z języka angielskiego.

5)      Warsztaty dla rodziców.

6)      Spotkania upowszechniające edukację przedszkolną.

Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników

 1. Grupę docelową, która zostanie objęta wsparciem stanowią dzieci w wieku od 3 do 5 lat oraz ich rodzice, mieszkańcy Gminy Bełżyce.
 2. Dzieci oraz rodzice/opiekunowie prawni dziecka, które spełnią kryteria określone powyżej wypełniają kartę zgłoszenia i składają ją w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Matczynie, Babinie, Kierzu, w sekretariacie  Zespołu Szkół Nr 2 w Bełżycach w godzinach pracy ww. szkół.
 3. Karty zgłoszeniowe oraz Regulamin projektu są dostępne w sekretariatach Szkoły Podstawowej w Matczynie, Babinie, Kierzu oraz w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 2 w Bełżycach. Dokumenty można pobrać także w Biurze Projektu w budynku Urzędu Miasta, ul. Lubelska 3.
 4. Procedura rekrutacyjna składa się z następujących czynności:
 • Od dnia 01 sierpnia 2011 roku rozpocznie się rekrutacja podstawowa do Projektu
 • Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia  09 września 2011 roku
 • Od dnia 01 sierpnia 2011 roku rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca do Projektu
 • Zgłoszenia w ramach rekrutacji uzupełniającej będą przyjmowane do dnia 28.02.2014 roku
 1. Na potrzeby projektu powołuje się Komisję Rekrutacyjną. Zespół rekrutacyjny liczy co najmniej 3 osoby i składa się m.in. z pracowników Biura Projektu oraz osoby wskazanej przez Burmistrza Miasta Bełżyce.
 2. Zespół rekrutacyjny sprawdza kompletność oraz przeprowadza analizę złożonych kart zgłoszeniowych. W przypadku braków lub nieścisłości w dokumentach zwraca się telefonicznie do rodziców/opiekunów prawnych z prośbą o uzupełnienie.
 3. Zespół rekrutacyjny wybiera grupę docelową.
 4. Rekrutacja jest prowadzona z uwzględnieniem polityki równych szans, zapewniony jest równy dostęp dzieci obu płci.
 5. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy możliwą do zrekrutowania liczbę uczestników projektu do danego Punktu Przedszkolnego utworzona zostanie lista rezerwowa Pierwszeństwo będą miały dzieci, które:

-  zamieszkałe na terenie gminy Bełżyce,

- są w wieku 5 lat (ustawa),

- zamieszkują w obwodzie szkoły, w którym zlokalizowany jest Punkt Przedszkolny,

- rodziny o niskich dochodach- objęte opieką OPS/ rodzice bezrobotni,

- kolejność zgłoszeń.

 1. W przypadku rezygnacji uczestników projektu, do udziału w zajęciach zostanie zaproszone pierwsze dziecko oraz/lub rodzic z listy rezerwowej, jeśli wyrażona zostanie ponownie wola wzięcia udziału w projekcie poprzez ponowne wypełnienie deklaracji.
 2. Prace Komisji Rekrutacyjnej są udokumentowane protokołem, kończą się sporządzeniem i podpisaniem listy uczestników i listy uczestników rezerwowych.
 3. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione telefonicznie lub listownie.

Obowiązki uczestników

 1. W przypadku zakwalifikowania się na zajęcia w Punkcie Przedszkolnym rodzice/opiekunowie prawni dzieci mają obowiązek:

1)      podpisać deklarację uczestnictwa w projekcie,

2)      podpisać umowę uczestnictwa w projekcie,

3)      podpisać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

4)      wypełnić formularz danych osobowych (Formularz PEFS ) do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w celu przeprowadzenia badań ewaluacyjnych,

5)      dostarczyć następujące dokumenty: kserokopia dowodu osobistego rodziców (dowody osobiste do wglądu), zaświadczenie o zameldowaniu na terenie Gminy Bełżyce.

 1. Spełnienie w/w obowiązków warunkuje udział uczestnika w projekcie.
 2. Dodatkowe obowiązki uczestników wykonywane przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci:

a)      wypełnienie ankiety ewaluacyjnej dotyczącej rezultatów projektu przed przystąpieniem do niego, w trakcie projektu i po zakończeniu swojego udziału w projekcie,

b)      wypełnienie innych dokumentów związanych z realizacją projektu,

c)       przestrzeganie regulaminu rekrutacji i uczestnictwa,

d)       systematyczne uczestniczenie  dziecka w zajęciach,

e)      przestrzeganie punktualności,

f)       udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w projekcie Instytucjom zewnętrznym zaangażowanym w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 1. Brak wymaganych dokumentów wyklucza z udziału w Projekcie.
 2. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Uprawnienia uczestników

 1. Uczestnicy projektu są uprawnieni do:

1)      nieodpłatnego udziału w Punktach Przedszkolnych w projekcie,

2)      otrzymania materiałów promocyjnych.

Nieobecność i rezygnacja z uczestnictwa w projekcie

 1. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.
 2. Usprawiedliwione będą nieobecności spowodowane chorobą, nagłymi wypadkami losowymi lub innymi uzasadnionymi przypadkami. Rodzic/opiekun prawny dziecka niezwłocznie poinformuje nauczyciela o przyczynach nieobecności dziecka na zajęciach w Punkcie Przedszkolnym.
 3. W szczególnych sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w zajęciach (np. choroba, zmiana miejsca zamieszkania, inny ważny powód), rodzice/opiekunowie prawni dziecka mają prawo do rezygnacji  z uczestnictwa w projekcie, po złożeniu pisemnego oświadczenia o rezygnacji i jego przyczynach.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Organizator ma prawo zmiany Regulaminu oraz wprowadzenia dodatkowych postanowień.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2011 roku.

 

Załączniki: (otwórz>>)

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Malucholandia” współfinansowany w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013

 

Wykaz kadry

Małgorzata Langiewicz, tel. 501594139
Koordynator projektu „Malucholandia”
W projekcie odpowiada za zarządzanie projektem, koordynację działań, nadzór nad przebiegiem realizacji projektu, współpracę z Instytucją Pośredniczącą II stopnia, promowanie projektu i upowszechnianie osiągniętych rezultatów, analizę danych dotyczących zakładanych we wniosku wskaźników, nadzór nad ich osiąganiem zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie projektu, nadzór nad pracą personelu projektu.

Agnieszka Domańska-Sienkiewicz, tel. 605534538
Asystent koordynatora projektu „Malucholandia”
W projekcie odpowiada za przeprowadzenie procesu rekrutacji, organizację zajęć przedszkolnych, promocję projektu, prowadzenie biura projektu.

Marlena Pietraś
Księgowa projektu „Malucholandia”
W projekcie odpowiada za dekretacją dokumentów księgowych i przygotowanie ich do księgowania, , prowadzenie księgowości projektu, opracowywanie wniosków o płatność, przygotowywanie zestawień finansowych na potrzeby Instytucji Pośredniczącej.

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

Punkt przedszkolny w Matczynie – Magdalena Lewandowska

Punkt przedszkolny w Babinie – Agnieszka Kotłowska

Punkt przedszkolny w Krzu – Magdalena Nowak

Punkt przedszkolny w Bełżycach – Izabela Nagnajewicz i Dorota Gajowiak

Nauczyciele zatrudnieni w ramach projektu odpowiedzialni są za prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z programem nauczania, stosowanie w pracy z dziećmi prawidłowych metod i form pracy, prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci i dokumentowanie wyników obserwacji pedagogicznych (monitoring rozwoju dziecka) organizowanie zebrań z rodzicami oraz informowanie rodziców o postępach dzieci.

 

Punkty przedszkolne

Punkt przedszkolny w Matczynie

Punkt przedszkolny w Babinie

Punkt przedszkolny w Krzu

Punkt przedszkolny w Bełżycach

Punkt przedszkolny w ZS2

 

Punkt przedszkolny w Matczynie

Wycieczka

Dzień babci i dziadka

 

Punkt przedszkolny w ZS2

 

Wizyta policjanta.

Andrzejki w przedszkolu.

W piątek 30 listopada w przedszkolu zorganizowano tradycyjne andrzejki. Prawdziwa zabawa andrzejkowa musi być pełna wróżb. Najważniejsze z nich to lanie wosku przez klucz, zabawy sercowe, wyścig butów, wrzucanie monety do wody czy czarodziejskie talerze z ukrytymi przedmiotami – dzięki tym tradycyjnym elementom andrzejek, dzieci mogły pobawić się w poznawanie swojej przyszłości, co dostarczyło obecnym wielu przeżyć i emocji. Andrzejkowe zabawy dostarczyły wszystkim uczestnikom wielu niezwykłych przeżyć i emocji. Czas pomiędzy wróżbami urozmaicały zabawy przy piosenkach z repertuaru dziecięcego.

Pyszne racuchy

Mikołaj w przedszkolu.

11.12.2012r

Gościliśmy w naszym przedszkolu Pana Listonosza, który przyniósł list od Św. Mikołaja, to była miła niespodzianka dla dzieci. Dzięki tej wizycie dzieci poznały znaczenie symboli Poczty Polskiej oraz dowiedziały się o ciekawej pracy listonosza, doręczającego listy, przesyłki i paczki prosto do adresatów. Prezentowane znaczki, kartki , reklamy i listy cieszyły się ogromnym zainteresowanie wśród dzieci.. Przedszkolaki wykazały się dużą wiedzą dotyczącą pisania listów, wysyłania przesyłek oraz znajomością roli jaką pełnią czerwone skrzynki pocztowe. Listonosz wręczył dzieciom białe kartki pocztowe, z nadrukowanym miejscem na wpisanie adresata i nadawcy. Zadaniem dzieci było namalowanie na takiej kartce kolorowego obrazka i podanie swojego imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania (jako nadawcy) oraz wskazanie adresata, czyli osoby do której miała zostać doręczona kartka – zapisywanego przez panią wychowawczynię.

Choinka.

Dzień babci i dziadka.

Puszczamy statki

 

Punkt przedszkolny w Krzu

A oto i nasza grupa przedszkolna w Krzu z naszą Panią Magdą.

Zadźwięczał szkolny dzwonek… dla jednych wiąże się z powrotem do szkoły, dla innych zaś- to dopiero początek drogi edukacyjnej. Także i my- przedszkolaki powracamy po wakacyjnej przerwie by ponownie spotykać się ze sobą na wspólnej zabawie oraz by uczestniczyć w zajęciach przedszkolnych z P. Magdą- naszą wychowawczynią. Już dziś wiemy, że czeka nas dużo wysiłku i ciężkiej pracy…

Ognisko integracyjne.

Czekamy na gorące kiełbaski.

Lubimy się chować.

Jesienne zabawy z liśćmi.

Zabawy ruchowe piłkami i kołami hula-hop.

Wyklejamy bibułą ogon wiewiórki.

"Jesienny cudak” Nasza grupa przedszkolan razem z dziećmi z kl. O-III SP brała czynny udział w konkursie ,,Jesienny cudak” organizowanym przez P. B.Igras. Emocji było co niemiara. Nasz faworyt- Fabian-zdobył w tej konkurencji uzasadnione wyróżnienie za ciężką pracę.

Rysujemy węglem drzewnym.

Akademia z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Śpiewamy piosenki dla Świętego Mikołaja.

Andrzejki Dzień magii i czarów. Przeżyjmy to razem jeszcze raz…

Dzielimy się opłatkiem.

Jasełka.

Do Betlejem droga daleka, odpocznę troszeczkę…

Mały kulig.

Zabawa Choinkowa. Przedszkolaki jak co roku świetnie się bawiły na choince szkolnej.

Dzień Babci i Dziadka.

Wizyta policjanta Jak co roku- także i teraz nasza Pani zaprosiła do przedszkola Pana Policjanta, który wspólnie z psychologiem przeprowadzili ciekawą pogadankę nt. bezpiecznego zachowania się w codziennym życiu. A jak to wyglądało- zobaczmy sami…

Z wizytą w pobliskim Wojciechowie Któż z nas nie lubi podróżować, poznawać nowe, ciekawe zjawiska… Razem z naszą wychowawczynią zaprosiliśmy dzieci z kl. O-III SP wraz z nauczycielami na wspólną wyprawę szlakiem wojciechowskiej tradycji. Zapraszamy do obejrzenia ciekawych fotek z tej wycieczki.

Dzień Pluszowego Misia Miś towarzyszy od pradawnych czasów jako pierwsza zabawka, którą bawią się maluszki. Także i my postanowiliśmy wspólnie z całą społecznością szkolną uczcić wszystkie misie z okazji ich święta. Okazją ku temu było uczestnictwo w licznych konkursach plastycznych i sprawnościowych oraz oglądanie filmów poświęconych znanym pluszakom.

 

Punkt przedszkolny w Babinie

Pod koniec września realizowany był w punkcie przedszkolnym blok tematyczny: „Jesień daje nam owoce”. Dzieci zostały zaznajomione z różnymi informacjami na temat owoców oraz ich ogromnym znaczeniem dla zdrowia. Samodzielnie wykonały sałatkę owocową ze swoich ulubionych owoców. Praca dała im dużo radości. Dzieciaki chętnie pracowały. Sałatka smakowała rewelacyjnie, gdyż najbardziej cieszy rzecz zrobiona przez samego siebie. Na zakończenie pracy zaprosiliśmy Pana Dyrektora na degustację.

 

 

 

 

 

Pod koniec listopada do naszego przedszkola zawitali goście, a mianowicie Pani Beta Wojtowicz wraz ze swoimi wychowankami. Dziewczyny wraz z Panią Beatą czytały dzieciom książki w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Dzieci bardzo chętnie słuchały, były skupione i chętnie odpowiadały na pytania dotyczące treści książek. Nawiązały bardzo dobry kontakt z gośćmi, bawili się razem i pracowali przy stolikach pisząc wspólnie listy do świętego Mikołaja.

 

 

W ostatnim tygodniu grudnia odbyła się w szkole uroczysta „Wigilia” z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie starszych klas przygotowali Jasełka, do których włączyły się również dzieci  z „Malucholandii”. Przedstawiły one krótką inscenizację pt. „Świeć gwiazdeczko”. Poznały w ten sposób tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia. Następnie wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami usiedli do stołów. Śpiewaliśmy wspólnie kolędy, spożywaliśmy wigilijne potrawy i łamaliśmy się opłatkiem ciesząc się z nadchodzących Świąt Narodzenia Pańskiego.

 

 

 

 

Pod koniec stycznia dzieci z całej szkoły przygotowały uroczyste kolędowanie i przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieciaki z „Malucholandii” wraz z oddziałem przedszkolnym również włączyły się w społeczność szkolną i przygotowały pantomimę do kolęd: „Gdy śliczna Panna”, „Jezus Malusieńki”, „Lulajże Jezuniu”, „Dzisiaj w Betlejem” oraz „Bosy Pastuszek”. Na koniec wręczyli „Dziadkom” samodzielnie przygotowane prezenty i złożyli życzenia.

 

 

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 268 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates