• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Program "Opieka wytchnieniowa" edycja 2020r.

RESORTOWY PROGRAM

MINISTRA RODDZINY PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

"Opieka wytchnieniowa"- edycja 2020 r.

 

Gmina Bełżyce informuje , iż w związku z umową zawartą z Wojewodą Lubelskim rozpoczyna realizację resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej " Opieka wytchnieniowa"- edycja 2020 r. który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

 


 

ODBIORCY PROGRAMU

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi;

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn.zm), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi, które są całkowicie niesamodzielne.

REALIZACJA PROGRAMU

1. Program będzie realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

2. W roku 2020 ustala się limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego

3. Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem/osobą niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

4. Gmina Bełżyce kwalifikuje do przyznania/przyznaje usługi opieki wytchnieniowej na podstawie Karty zgłoszenia do Programu Opieka wytchnieniowa-edycja 2020, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu.

5. Kolejne zgłoszenia potrzeb usługi opieki wytchnieniowej mogą być przyjęte osobiście, telefonicznie, drogą pisemną lub za pomocą poczty elektronicznej.

NIEZBĘDNA DOKUMENTACJA

1. Aktualne (w przypadku dzieci do 16 r.ż.) orzeczenie o niepełnosprawności.

2. Aktualne (w przypadku osób dorosłych oraz dzieci powyżej 16 r.ż. ) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 204 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates