• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Mała elektrownia wiatrowa

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców odnośnie postępowania w sprawie lokalizacji na terenie Gminy Bełżyce małej elektrowni wiatrowej 0,9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bełżycach obręb 0005 – Jaroszewice i obręb 0001 – Bełżyce Rolne, Urząd Miejski w Bełżycach, informuje że:

 

 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bełżycach (BIP) www.umbelzyce.bip.lubelskie.pl umieszczone zostało Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę z wniosku EKOWAT Politechnika Sp. z o.o. w Słupsku. Organem prowadzącym postępowanie w sprawie ww. pozwolenia na budowę jest Wojewoda Lubelski. Jak wynika z ww. Obwieszczenia Wojewody Lubelskiego  z wnioskiem i dokumentacją techniczną sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w terminie jaki został wskazany w zawiadomieniu, które zostało doręczone stronom postępowania.
 • organem właściwym odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych  (Dz. U. 2019 r. poz. 654 ze zm.) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) w przypadku przedsięwzięcia pn. "Budowa i eksploatacja małej elektrowni wiatrowej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą położoną w Bełżycach" był Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie.

Mając powyższe na uwadze, w obowiązującym stanie prawnym Burmistrz Bełżyc nie jest organem właściwym do prowadzenia postępowań i zajmowania stanowiska w sprawie małej elektrowni wiatrowej 0,9 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Bełżycach obręb 0005 – Jaroszewice i obręb 0001 – Bełżyce Rolne. W tut. Urzędzie nie toczyły się żadne postępowania w ww. sprawie.

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 44 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates