• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

XIII Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 30.10.2019 roku (środa), o godz. 13.00, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Środki zewnętrzne - stopień ich pozyskiwania i wykorzystania.
 7. Informacja o utrzymaniu czystości w Gminie Bełżyce.
 8. Stanowisko Rady Miejskiej sprawie nie obniżania średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2020 rok.
 9. Stanowisko Rady Miejskiej sprawie nie obniżania średniej ceny sprzedaży drewna  przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Bełżyce na 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Bełżycach w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bełżyce na 2019 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce działka nr 477 - obręb Matczyn.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu części zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełżyce oddanej w trwały zarząd Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Bełżycach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Gminę Bełżyce pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na uruchomienie linii komunikacyjnych o charakterze użyteczności  publicznej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnej Rady Miejskiej w Bełżycach z funkcji członka Komisji Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Bełżycach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania radnej Rady Miejskiej w Bełżycach z funkcji członka Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Bełżycach.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na prace Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Bełżyc.
 21. Zapoznanie się z analizą oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych Rady Miejskiej w Bełżycach na początku VIII kadencji i za 2018 rok.
 22. Odpowiedzi na interpelacje.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach

Bogumił Robert Siramowski

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 142 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates