• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Opieka Stomatologiczna dzieci i młodzieży szkolnej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Bełżyc zaprasza do składania ofert na wybór realizatorów opieki zdrowotnej pn. świadczenie usług  stomatologicznych dla dzieci i młodzieży szkolnej na podstawie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 poz. 1078 z dnia 14.04.2019 r).

Celem głównym Programu jest zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży efektywną opieką stomatologiczną oraz działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.

 

Realizatorem programu może zostać lekarz dentysta spełniający wymagania określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami będzie wykonywał:

 • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,
 • profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia,

określone w przepisach wydanych na podstawie ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym NFZ.

Świadczenie będzie obejmowało dzieci i młodzież – uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce:

Jednostka

Razem liczba uczniów

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła w Bełżycach

575

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Bełżycach

148

Szkoła Podstawowa w Babinie

59

Szkoła Podstawowa w Matczynie

69

Szkoła Podstawowa w Wierzchowiskach

32

Szkoła Podstawowa w Krzu

45

Szkoła Podstawowa w Chmielniku

30

Razem

958

Realizacja zadania będzie odbywała się w gabinecie stomatologicznym znajdującym się
w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, Bełżyce, ul. Wilczyńskiego 62, który zostanie wynajęty na podstawie porozumienia pomiędzy wykonawcą a gminą.

W wyżej wymienionym porozumieniu zostanie określony sposób, czas i miejsce udzielania świadczeń oraz zostanie wskazane miejsce przechowywania dokumentacji medycznej oraz warunki wynajmu pomieszczenia.

Wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawarty jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U. z 2019 poz. 1199).

Potencjalny wykonawca zobowiązany jest złożyć w/w dokumenty stanowiące ofertę tj:

- informacje dot. kwalifikacji lekarza , który będzie wykonywał wskazane w ogłoszeniu usługi,

- KRS lub CEIDG ,

- sposób zagospodarowania miejsca ,

- oferowany czas trwania usługi,

- stawkę i warunki dzierżawy gabinetu korzystne dla ogłaszającego.

Zamawiający nie narzuca szczegółowych warunków udziału w konkursie. Wykonawca winien przedstawić koncepcje świadczenia usług. Gmina zastrzega sobie prawo do unieważnienia

lub modyfikacji ogłoszenia bez podania przyczyny w każdym czasie bez wyboru którejkolwiek

z ofert.

W celu oceny ofert zostanie powołana komisja, która wybierze najkorzystniejszą z ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Urzędzie Miejskim w Bełżycach
z dopiskiem „OPIEKA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNA NAD UCZNIAMI” w Biurze Obsługi Klienta.

 

Termin składania ofert:

04 października 2019 roku do 15.30.

Dopuszczalna tylko droga pisemna.

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 76 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates