• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Wyprawka szkolna

Rządowy program pomocy uczniom w 2019r. – „Wyprawka szkolna”

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019r., poz. 1342)  w ramach programu „Wyprawka szkolna” pomoc udzielana jest uczniom:

 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078 i 1287), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1287).

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego,  dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, oraz materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, jest udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do:

 • branżowej szkoły I stopnia,
 • klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • klas I–III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
 • klasy I pięcioletniego technikum,
 • klas I–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przed 1 stycznia 2019 r. oraz dopuszczonych od 1 stycznia 2019 r., zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, udzielana jest uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

 • klasy II i III branżowej szkoły I stopnia,
 • klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych  o których mowa w art. 3 pkt. 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty jest udzielana uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do:

 • klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 • klasy I pięcioletniego technikum,
 • klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pomoc w ramach programu „Wyprawka szkolna”, udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.) albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów), rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, opiekunów faktycznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci albo pełnoletniego ucznia.

Wnioski należy składać do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2019/2020 w terminie do dnia 6 września 2019 r.
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zwrot kosztów zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy określonej w w/w Rozporządzeniu.
W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodziców (rodzica) ucznia, prawnych opiekunów (prawnego opiekuna) ucznia, rodziców zastępczych (rodzica zastępczego), osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka albo opiekuna faktycznego w rozumieniu ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów zwrot kosztów następuje po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres siedziby szkoły, klasę, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2019/2020, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.

Załączniki:

1. Zarządzenie Nr 64/19 Burmistrza Bełżyc z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej  na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym 2019/2020 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna". (otwórz>>)

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. (otwórz>>)

3. Uchwała nr 60/2019 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - „Wyprawka szkolna”. (otwórz>>)

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 77 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates