• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

VIII Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 29.05.2019 roku (środa), o godz. 13.00, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja  Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
 7. Informacja Prezesa Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach dotycząca bieżącej działalności Zakładu.
 8. Informacja z działalności jednostek organizacyjnych gminy: Miejski Dom Kultury, Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury Fizycznej i Sportu – sprawozdania finansowe za 2018 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bełżyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr L/340/2018 Rady Gminy Bełżyce z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bełżyce.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Bełżyce wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem  w działce nr 2/11.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bełżyce - działka Nr 775 Bełżyce Centrum.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bełżyce- działka Nr 2464/7 Bełżyce Rolne.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie  nadania Odznaki Honorowej Gminy Bełżyce dla: Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Matczynie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Matczynie, Przedszkola Nr 1 im. Janusza Korczaka w Bełżycach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozie finansowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Bełżyce na 2019 rok.
 20. Odpowiedzi na interpelacje.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach

Bogumił Robert Siramowski

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 117 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates