• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

VI Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad VI sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 20.03.2019 roku (środa), o godz. 13.00, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Informacja Starosty Lubelskiego o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Bełżyce.
 7. Informacja na temat poziomu bezrobocia na terenie miasta i gminy. Sposoby aktywizacji bezrobotnych.
 8. Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.
 9. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/103/2019 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 17 marca 2016r w sprawie określenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Burmistrz Bełżyc.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/199/2012 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Bełżyce , których zarządcą lub właścicielem jest Gmina Bełżyce udostępnionych przewoźnikom i operatorom, zasad i warunków korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bełżyce.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Gminy Bełżyce przy ul. Rynek 23 w Bełżycach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Gminy Bełżyce przy ul. Rynek 13 w Bełżycach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Bełżyce na lata 2018 – 2021 z perspektywą do 2025 roku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bełżyce w roku 2019”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w nieruchomości gruntowej stanowiącej współwłasność Gminy Bełżyce.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Bełżyce.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bełżyce.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Punktów Przedszkolnych w Gminie Bełżyce.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/34/15 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie lokalnego Programu wspierania na terenie Gminy Bełżyce edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia nauczycieli prowadzone przez uczelnie, na które dofinansowanie jest przyznawane, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bełżyce.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/3/18 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 27 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Odznaki Honorowej Gminy Bełżyce.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Bełżyce na 2019 rok.
 27. Odpowiedzi na interpelacje.
 28. Wolne wnioski.
 29. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach

Bogumił Robert Siramowski

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 96 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates