• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

V Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad V sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 30.01.2019 roku (środa), o godz. 13.00, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVIII/386/2018 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce – działka Nr 1047/3 obręb Bełżyce – Wzgórze.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce – działka Nr 1047/6 obręb Bełżyce – Wzgórze.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/162/08 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie utworzenia Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego”.
 12. Odpowiedzi na interpelacje.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach

Bogumił Robert Siramowski

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 92 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates