• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

LI Sesja Rady Miejskiej w Bełżycach

Porządek obrad LI sesji Rady Miejskiej w Bełżycach w dniu 30.05.2018 roku (środa), o godz. 9 – tej, w sali klubowej Miejskiego Domu Kultury w Bełżycach ul. Tysiąclecia 26.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z najważniejszych rozstrzygnięć podjętych od czasu ostatniej sesji.
 5. Interpelacje i zapytania.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Bełżyc z wykonania budżetu za 2017 rok  oraz
  b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Bełżyc z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 7. Stan przygotowania imprez kulturalnych, sportowych i zabezpieczenie wypoczynku   i opieki nad dziećmi i młodzieżą na okres letni (MDK, MGBP i CKFiS).
 8. Informacja z działalności jednostek organizacyjnych gminy i sprawozdanie finansowe za 2017 rok (MDK, MGBP i CKFiS).
 9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz wspierania finansowego klubów sportowych mających siedzibę na terenie gminy Bełżyce w zakresie sportu kwalifikowanego – rozliczenie finansowe za 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości będącej własnością Gminy Bełżyce.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Gminy Bełżyce przy ul. Fabrycznej 2b.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Gminy Bełżyce przy ul. Fabrycznej 2b.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku Gminy Bełżyce przy ul. Fabrycznej 2b.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki położonej przy ul. Fabrycznej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Bełżyce na 2018 rok.
 16. Odpowiedzi na interpelacje.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Bełżycach

Andrzej Chemperek

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 115 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates