• System Informacji Przestrzennej
 • Proekob
 • Szlak Jagielloński
 • English version
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Bełżyce

NAZWA SPRAWY:

Wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Bełżyce

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej, Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 - 200 Bełżyce.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Patrycja Grzegorczyk Tel. (81) 517-28-91 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany uzyskać wpis do rejestru działalności regulowanej w gminie, z terenu której zamierza odbierać odpady komunalne.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bełżyce prowadzi Burmistrz Bełżyc. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Bełżyce obowiązani są uzyskać wpis do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Burmistrz na pisemny wniosek przedsiębiorcy.


WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,

W przypadku występowania przez pełnomocnika, oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku wraz z oświadczeniem

OPŁATY:

50 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

25 zł - opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu),

17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury),

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego lub bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego.


Bank Spółdzielczy w Bychawie - Filia w Bełżycach 47 8685 0001 0020 1902 2000 0010.

ODWOŁANIE:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem organu wydającego decyzję (tj. Burmistrza Bełżyc). Odwołanie składa się w sekretariacie (pok. Nr 22) Urzędu Miejskiego w Bełżycach, ul. Lubelska 3, 24 – 200 Bełżyce. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni id dnia doręczenia decyzji stronie.

DO POBRANIA:

 • Wniosek  o wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Bełżyc (otwórz.doc>>)
 • Wniosek  o wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Bełżyc (otwórz.pdf>>)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności (otwórz.doc>>)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności (otwórz.pdf>>)

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2017 poz.1289)
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2017 poz. 2168).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego,
 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates