• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Przydomowe oczyszczalnie ścieków


Burmistrz Bełżyc uprzejmie informuje, że w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 roku przyjmowane są w tut. Urzędzie Miejskim w Bełżycach (BOK) wnioski na dofinansowanie kosztów zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Wnioski do wypełnienia dostępne są na stronie internetowej tut. Urzędu Miejskiego w Bełżycach, www.belzyce.pl, jak również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego oraz pokoju Nr 14, piętro I, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30. – 15.30.

W nawiązaniu do powyższego informuje się również, że uchwałą Nr XI/62/15 Rady Miejskiej w Bełżycach z dnia 26 sierpnia 2015 roku wprowadzono nowe zasady i tryb udzielania dotacji dla mieszkańców Gminy Bełżyce ze środków budżetu Gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z regulaminem przyznawania i rozliczania dotacji, dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków mogą uzyskać mieszkańcy Gminy Bełżyce będący właścicielem nieruchomości lub mieszkańcy, którzy posiadają inny tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie Gminy Bełżyce, na której planowana jest realizacja przedsięwzięcia.
Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn.zm.) i przysługiwać ono będzie do budowy nowych przydomowych oczyszczalni ścieków, na terenach, gdzie brak jest kanalizacji sanitarnej, gdzie Gmina nie planuje jej budowy w terminie 1 roku od zgłoszenia przez inwestora zamiaru budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub zlokalizowanych w odległości nie mniejszej niż 100 m od miejsca, w którym podłączenie byłoby możliwe, co wynika z projektów budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy.
Dotacja nie będzie obejmować kosztów opracowania projektu instalacji, wymaganych prawem pozwoleń, nadzoru budowlanego itp.
Ustalono że dofinansowanie kosztów zakupu i montażu urządzenia wyniesie 3 000 zł brutto do pojedynczej oczyszczalni ścieków. W przypadku budowy grupowej oczyszczalni ścieków (dla kilku budynków mieszkalnych) dofinansowanie wyniesie 6 000 zł  brutto na wszystkie budynki. Koszty budowy grupowej oczyszczalni ścieków w rozbiciu na poszczególnych inwestorów ustalane będą na podstawie zgodnego oświadczenia tychże inwestorów. Jeżeli natomiast nieruchomość stanowi własność innej osoby/osób niż wnioskodawca wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie, użytkowanie oczyszczalni na określonej działce.
O dotację można ubiegać się tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

Dofinansowanie udzielane będzie na wniosek, do którego należy dołączyć:

 1. Na etapie składania wniosku:
  • dokument potwierdzający własność lub inny tytuł prawny, względnie wypis z księgi wieczystej maksymalnie sprzed 3 miesięcy na dzień złożenia wniosku;
  • zgłoszenie robót budowlanych, względnie pozwolenie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków do Starostwa Powiatowego w Lublinie;
 2. Na etapie realizacji dotacji:
  • kserokopię dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków;
  • kserokopię faktur/rachunków wraz z oryginałami, potwierdzających poniesienie nakładów.


Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności złożenia. Wnioski złożone po 30 kwietnia danego roku w miarę posiadanych środków finansowych będą rozpatrywane w danym roku budżetowym lub zostaną przesunięte do rozpatrzenia na rok następny, o ile w budżecie Gminy będą zaplanowane na ten cel środki.

Uwaga! Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne, a osobie ubiegającej się o dotację, której odmówiono jej udzielenia po weryfikacji wniosku pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym nie będzie przysługiwać z tego tytułu roszczenie.
Pozytywne rozpatrzenie wniosku będzie podstawą do zawarcia pomiędzy Gminą a wnioskodawcą umowy o udzielenie dotacji. Nie podpisanie umowy o dotacji w terminie 14 dni od zawiadomienia z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy będzie skutkować nie przyznaniem dotacji.

Dotacje przyznawane będą w kolejności składania wniosków, do czasu wyczerpania środków zabezpieczonych w planie wydatków budżetu Gminy na dany rok budżetowy.

Zapłata kwoty dotacji następować będzie po rozliczeniu dotacji, tj. po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków, przedłożeniu przez wnioskodawcę oryginałów faktur, zgłoszeniu wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków oraz stwierdzeniu jej wykonania w trybie kontroli.
Dotacja podlegać będzie rozliczeniu poprzez przedłożenie oryginałów faktur nie później niż do dnia 1 grudnia danego roku i zawiadomieniu o zakończeniu realizacji inwestycji.

Pozytywnie rozpatrzone wnioski, które wykraczają poza możliwości finansowe Gminy w danym roku kalendarzowym, będą stanowiły podstawę do zawarcia umowy w następnym roku budżetowym.

Do pobrania:

 1. Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji dla mieszkańców Gminy Bełżyce na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. (otwórz>>)
 2. Wniosek. (doc. otwórz>>) (pdf. otwórz>>)
 3. Umowa. (doc. otwórz>>) (pdf. otwórz>>)
 4. Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków. (doc. otwórz>>) (pdf. otwórz>>)

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem tel.: 81 516 27 62.

 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 147 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates