• System Informacji Przestrzennej
 • Rozkład jazdy BUS
 • Szlak Jagielloński
 • Facebook
 • Biuletyn Informacji Publicznej
 • Powiatowe Centrum Informacji
 • Lokalna Grupa Działania
 • Uniwersytet Dziecięcy

Udzielenie ulgi podatkowej przez Burmistrza Miasta na wniosek podatnika w formie.

NAZWA SPRAWY:
Udzielenie ulg podatkowych przez Burmistrza Miasta na wniosek podatnika w formie:

 • odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty, - odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • umorzenia w całości lub części zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę.

Organ podatkowy ze względu na ważny interes podatnika lub interes publiczny, na jego wniosek może:

 • odroczyć termin płatności podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • rozłożyć na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę (art. 67a §1 pkt 1,2 ustawy – Ordynacja podatkowa).
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną ( art. 67a §1 pkt 3 ustawy – Ordynacja podatkowa).

Odraczanie terminu płatności podatku, rozkładanie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz umarzanie zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą, następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA:
Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego – I piętro,pok. nr 12, 13, 15

OSOBA ODPOWIEDZIALNA:
Hanna Sulenta Małgorzata Obel Iwona Bednarczyk Piotr Gradowski tel. 81 516-27-38, 516-27-65

SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Wydanie decyzja lub postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia lub postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej / odsetek za zwłokę.
  2. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku.
  3. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku.
  4. Formularz informacji przestawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  5. Oświadczenie o działalności rolniczej.
  6. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.
  7. Oświadczenie o stanie majątkowym.

Do podania załącza się:
Dotyczy osób fizycznych:

 • oświadczenie o stanie majątkowym,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis oraz pomocy innej niż de minimis, otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów , z którymi związana jest pomoc de minimis
 • oświadczenie o nie otrzymaniu pomocy de minimis oraz pomocy innej niż de minimis, w odniesieniu do tych samych kosztów , z którymi związana jest pomoc de minimis
 • udokumentowanie dochodów podatnika, jego współmałżonka oraz osób wspólnie z nim zamieszkujących i prowadzących z nim gospodarstwo domowe, które może mieć formę:
  • zaświadczenia z zakładu pracy o wysokości dochodów za ostatnie 3-mce,
  • odcinki renty, emerytury,
  • zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy, że podatnik zarejestrowany jest jako bezrobotny pobierający zasiłek lub bez prawa do pobrania zasiłku,
  • zaświadczenia o formie przyznanej pomocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • inne załączniki mające wpływ na udokumentowanie sytuacji materialnej oraz wydatkowanie dochodów podatnika np : orzeczenie komisji lekarskiej stwierdzającej inwalidztwo, zaświadczenie lekarza specjalisty o konieczności długotrwałego leczenia lub karta informacyjna z pobytu w szpitalu, rachunki ( za zakupione leki, związane z miesięcznymi kosztami utrzymania; gaz, energia, czynsz, telefon, inne)
 • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą przedłożenie dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Dotyczy osób prawnych

 • kserokopie dokumentacji obrazującej kondycję finansową wnioskodawcy: bilanse, sprawozdania, rachunek zysków i strat, wykaz wymagalnych zobowiązań i należności lub PIT-y, rachunkową księgę przychodów i rozchodów itp. za rok bieżący oraz dwóch poprzedzających go lat,
 • w przypadku gdy wniosek przedsiębiorcy podlega rozpatrzeniu w trybie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( de minimis, innej niż de minimia) do przedłożenia stosownych formularzy lub oświadczeń w zależności od wnioskowanej pomocy

CZAS OCZEKIWANIA NA ZAŁATWIENIE:
Załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić bez żadnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Sprawy szczególnie skomplikowane – do dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

OPŁATY:
Nie podlega

ODWOŁANIE:
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Na postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

DO POBRANIA:

 • Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej / odsetek za zwłokę. ( otwórz )
 • Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku. ( otwórz )
 • Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku. ( otwórz )
 • Formularz informacji przestawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. ( otwórz )
 • Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis
  w rolnictwie lub rybołówstwie ( otwórz )
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis. ( otwórz )
 • Oświadczenie o stanie majątkowym, rodzinnym i o sytuacji materialnej (rolnicy). ( otwórz )
 • Oświadczenie o powierzchni gospodarstwa rolnego ( otwórz )

PODSTAWY PRAWNE:

  1. Art. 207, art. 208, art. 165a, art. 169 § 4, art. 67a, art. 67b, art. 67c, art. 57, art. 220 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z dnia 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).
  2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).
  3. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 roku).
  4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej ( Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007).
  5. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 ( Dz. Urz. L 193 z 25.7.2007).
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz. U. 53, poz. 354).
  7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o niedotrzymaniu pomocy ( Dz. U. Nr 61, poz. 413).
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na szkolenia ( Dz. U. Nr 93, poz. 622).
  9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw ( Dz. U. Nr 110, poz. 758).
  10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2007 r. w sprawie udzielania niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na zatrudnienie ( Dz. U. Nr 158, poz. 1106).
  11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc regionalną ( Dz. U. Nr 116, poz. 734).
 

Gości online

Naszą witrynę przegląda teraz 538 gości 
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Powiatowe Centrum Informacyjne
 • Mikroporady
 • Proekob
 • Miasto i biznes
Free business joomla templates